Postoje společnosti

 • Postoj společnosti ČEPS - Výstavba liniových staveb – povolovací řízení
  Zatímco výstavba vedení trvá 1-2 roky, vyřizování povolovacích procedur se často protahuje na 8-10 let. To vede k rozporu mezi požadovaným termínem zprovoznění nových zdrojů a možností zajistit jejich spolehlivé vyvedení. Společnost ČEPS proto podporuje zkrácení celého procesu a harmonizaci výstavby sítí a zdrojů. Podporuje také návrhy obsažené v návrhu revize Státní energetické koncepce z října 2009.
 • Stav projektu TSC – TSO Security Cooperation
  Provozovatelé přenosových soustav (TSO) ve střední Evropě se v posledních pěti letech vyrovnávají s komplexnějšími provozními podmínkami ve svých přenosových systémech, především vlivem masivního nárůstu větrných i solárních zdrojů s kolísavou výrobou. Proto se společnost ČEPS aktivně zapojila do iniciativy „TSO Security Cooperation“. Jejím cílem je prohloubit vzájemnou provozní spolupráci a koordinaci mezi TSO. V roce 2008 se ČEPS s dalšími deseti TSO z regionu střední a východní Evropy, Nizozemí a Švýcarska zavázala k vytvoření společné platformy zajišťující vzájemnou výměnu informací, jednotné výpočty provozních situací a v neposlední řadě koordinaci případných nápravných opatření. Do té doby byla dosažena řada milníků, rozšířil se počet členů – účastnických TSO na 13, byla založena společnost s ručením omezeným TSCNET Sevices GmbH se sídlem v Mnichově, poskytující členským i nečlenským TSO služby přispívající k bezpečnému provozu přenosových soustav v regionu.
 • Poziční dokument společnosti ČEPS k ENTSO-E
  Výzvu k vytvoření ENTSO-E dala Evropská komise (EK) na podzim 2007, kdy publikovala návrh tzv. třetího energetického balíčku, ve kterém přímo nadefinovala postup vzniku, úkoly a povinnosti nového sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav (PPS). Po intenzivním přípravném období, ve kterém ČEPS patřila k nejaktivnějším členům, představitelé  evropských PPS z 34 zemí dne 19. prosince 2008 v Bruselu oficiálně založili asociaci s názvem „European Network of Transmission System Operators for Electricity“ (ENTSO-E). Tato asociace je transformována do organizace kompatibilní s nařízením (ES) č. 714/2009, které je v platnosti od 3. března 2011. ENTSO-E nyní sdružuje 41 PPS, kteří slouží více než půl miliardě obyvatel Evropy. Hlavním posláním ENTSO-E je zajistit bezpečnost provozu propojených elektrizačních soustav, bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů a zajištění fungujícího vnitřního trhu s elektřinou (IEM) uplatňovaného v Evropě.
 • Poziční dokument společnosti ČEPS k rozšiřování kontinentálního systému
  Synchronní propojení elektrizačních soustav kontinentální Evropy zahrnuje celou západní a střední část evropské pevniny od Portugalska do Polska a od Dánska do Řecka. V současnosti se uvažuje o čtyřech možných projektech rozšíření tohoto systému na východ: 1. propojení se soustavou IPS/UPS (země Společenství nezávislých států + pobaltské státy), 2. s pobaltskými státy, 3. připojení Ukrajiny s Moldavskem a 4. připojení Turecka. ČEPS podporuje rozšiřování kontinentálního systému, za podmínky zachování bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Z tohoto důvodu se spíše kloní k alternativnímu propojení s východoevropskými soustavami stejnosměrnými spojkami, které zamezují šíření poruch v elektrizačních systémech.