Zadávání veřejných zakázek

ČEPS se při zadávání veřejných zakázek řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a souvisejícími předpisy. Společnost ČEPS postupuje dle ustanovení tohoto zákona platných pro sektorového zadavatele, jestliže předmět veřejné zakázky souvisí s výkonem relevantní činnosti. ČEPS je jediným držitelem licence udělené Energetickým regulačním úřadem pro předmět podnikání „přenos elektřiny“.

Zákon o veřejných zakázkách stanoví pro sektorového zadavatele zvláštní pravidla při zadávání veřejných zakázek. Sektorový zadavatel má zákonnou povinnost řídit se příslušnými ustanoveními tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek.

Ve všech případech společnost ČEPS dodržuje transparentní a nediskriminační přístup.


Profil zadavatele ČEPS, a.s.