Jak se stát poskytovatelem PpS

 

​Nutnou podmínkou pro poskytování PpS je uzavření Dohody o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám nákupu a poskytování podpůrných služeb, která se týká těchto nakupovaných podpůrných služeb:

 • primární regulace (PR);
 • sekundární regulace (SR);
 • minutová záloha (MZt).

Pro ostatní podpůrné služby jsou uzavírány samostatné smlouvy.

Žadatelé o poskytování PpS musí učinit následující kroky:

 • Předání žádosti o projednání možnosti poskytovat PpS
  Žadatel předá ČEPS, a.s., žádost, ve které informuje společnost ČEPS o svém záměru stát se poskytovatelem PpS. Spolu s touto žádostí předá žadatel dokumenty dokládající historii společnosti (výpis z obchodního rejstříku, výroční zprávy za tři roky atd.) Na základě této žádosti stanoví ČEPS, a.s., termín jednání spolu se seznamem technických údajů zařízení žadatele potřebných k jednání. Společnost ČEPS je povinna navrhnout datum jednání do 30 dnů od obdržení žádosti. Na jednání předloží žadatel požadované údaje. ČEPS, a.s., informuje žadatele o základních požadavcích na poskytovatele podpůrných služeb, včetně používané technologie elektronické komunikace. Zápisem z tohoto jednání se stanoví závazný harmonogram kroků nutný proto, aby se žadatel stal poskytovatelem PpS.​

 • Předání certifikátu bloku pro nabízenou PpS
  Žadatel předá ČEPS certifikát bloku, který musí být vydaný certifikační autoritou v souladu se zněním Kodexu PS (formulář v části V Kodexu PS).

Certifikace

Seznam certifikátorů

 • Provedení zkoušky „bod-bod“ a funkčních testů
  Na základě předané certifikace bloku žadatelem provede ČEPS, a.s., připojení nového zdroje do ŘS a spolu s žadatelem provede zkoušku bod-bod a funkční testy řízení zdroje. ČEPS, a.s., společně s žadatelem ověří průchodnost komunikačních tras mezi ŘS a zařízením žadatele. V případě úspěšných testů vystaví dispečink ČEPS Protokol o prvedení zkoušky bod-bod a funkčních testů.
  • Uzavření Dohody PpS

  • Uzavření Smlouvy s OTE

      Současně žadatel uzavře smlouvu o zúčtování regulační energie s OTE, a.s.      

 • Vyřízení přístupu do systému Damas Energy
  Po uzavření platné Dohody PpS s ČEPS, a.s., je zřízen v systému Damas Energy poskytovateli PpS uživatelský účet. Uživatelský účet v systému Damas Energy je zřízen do 5 pracovních dnů po předání vyplněného formuláře. Pro přístup do systému Damas Energy musí být uživatel vybaven technickými prostředky (PC) a kvalifikovaným certifikátem v souladu s Pravidly provozu Damas Energy. Vydání kvalifikovaného certifikátu se řídí podmínkami akreditované certifikační autority a může trvat okolo 1 měsíce.

Seznam současných poskytovatelů PpS