Jak importovat/exportovat elektřinu

 

Obecné obchodní podmínky pro přeshraniční přenos poskytovaný ČEPS naleznete v Pravidlech provozování přenosové soustavy – Kodex PS, část III. Nezbytné a nejdůležitější podmínky pro sjednání přenosu elektřiny jsou zejména:

 • Platná a účinná Rámcová dohoda o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR v příslušném roce (dále jen Rámcová dohoda PřS)
 • Platná a účinná smlouva na zúčtování odchylek s operátorem trhu (OTE, a.s.)
 • Splnění podmínek sousedního provozovatele přenosové soustavy pro přeshraniční přenos elektřiny a vstup do jeho sítí (přímo nebo prostřednictvím zahraničního partnera)
 • Rezervace přeshraniční přenosové kapacity

 

Postup a podmínky sjednání Rámcové dohody o přeshraničních přenosech elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy ČR jsou popsány v dokumentu Podmínky sjednání Rámcové dohody PřS.

Postup při uzavírání Rámcové dohody PřS:                           

 1. Zájemce o přeshraniční přenos předkládá žádost o uzavření Rámcové dohody PřS – platná žádost o uzavření Rámcové dohody PřS musí obsahovat úplně a pravdivě vyplněnou aktuální verzi formuláře „Žádost o uzavření Rámcové dohody PřS“) a přílohy uvedené v aktuální verzi formuláře žádosti. Žádost může být doručena poštou na adresu sídla společnosti ČEPS, a.s. faxem nebo e-mailem na registrační e-mailovou adresu registrCBT@ceps.cz.
 2. ČEPS, a.s. po převzetí žádosti provede kontrolu splnění podmínek dle odstavce 1. a žádost zaeviduje.
 3. V případě, že je žádost neúplná, vyzve ČEPS, a.s. žadatele k nápravě a stanoví termín zjednání nápravy. 
 4. Po doplnění žádosti a zjednání nápravy je zaevidována jako platně podaná žádost.
 5. ČEPS, a.s odešle žadateli do 3 pracovních dnů po zaevidování žádosti návrh Rámcové dohody PřS e-mailem ve formě *.pdf dokumentu - takto zaslaný návrh nesmí být žadatelem měněn.
 6. Žadatel vytiskne doručenou verzi Rámcové dohody PřS ve dvou vyhotoveních, doplní přílohy Dohody PřS a Rámcovou dohodu PřS podepsanou statutárním orgánem společnosti nebo jím zmocněnou osobou, která přiložila plnou moc, zašle zpět do sídla ČEPS, a.s.
 7. ČEPS, a.s. zkontroluje správnost příloh Dohody PřS. V případě nejasností vyzve žadatele k upřesnění.
 8. ČEPS, a.s. oznámí Operátorovi trhu uzavření Dohody PřS.
 9. Uživatel PS doručí ČEPS, a.s. žádost o zřízení uživatelského účtu v elektronickém systému (portálu) obsahující mimo jiné údaje o elektronickém kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou komunikaci.
 10. ČEPS, a.s. provede kontrolu doručené žádosti o zřízení uživatelského účtu a v případě akceptovatelné žádosti a v případě, že Rámcová dohoda PřS je platná a účinná, přidělí uživateli do 3 pracovních dnů přístupová práva do elektronického systému (portálu). V případě, že je žádost neúplná, ČEPS, a.s. vyzve žadatele k nápravě a přidělí přístupová práva až po doplnění žádosti.
 11. Dle platných Obchodních podmínek pro elektroenergetiku (OPE) je každý uživatel přenosové soustavy realizující přeshraniční přenos elektřiny povinen si zaregistrovat v systému Operátora trhu (CS OTE) samostatné virtuální odběrné předací místo (OPM) určené k evidenci elektřiny přenesené do/ze zahraničí. Toto virtuální OPM je využíváno pouze v případech vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování, tj. stavu nouze či předcházení stavu nouze, jak je stanovaeno v OPE - pod body 3.8.35-3.8.37.

 

 

Sjednávání přenosů (Nominace)

Sjednáním přeshraničního přenosu se rozumí nominování kapacit přidělených účastníkovi trhu v roční, měsíční a/nebo denní aukci (s výjimkou profilu ČEPS/SEPS) s tím, že účastník trhu nemusí využít veškerou přidělenou kapacitu.

Sjednávání přenosů na straně ČEPS, a. s. se provádí v systému Damas Energy.

Sjednávání přeshraničních přenosů je harmonizováno v celém CEE regionu. Detailní informace o tom, jak lze sjednávat přeshraniční přenosy pro všechny hranice regulační oblasti ČEPS (vyjma denního sjednávání přeshraničního přenosu na profilu ČEPS/SEPS), je možné nalézt v Users Guide. V případě sjednávání dlouhodobého přeshraničního přenosu na profilu ČEPS/SEPS se však aplikují následující odchylky:

 • CapacityContractType je A06 (dlouhodobá kapacita)
 • CapacityAgreementIdentification (CAI) je fixní: LONGTERM_FREE

Uzávěrka pro zadávání přeshraničních přenosů je nastavena na D-2 17:00 s korekčními cykly do 18:00.

Proces registrace do Intraday:

 1. pro účastníky trhu, kteří mají zájem o vnitrodenní přenosy v rámci regulační oblasti ČEPS registrační formulář v dokumentech.
 2. pro účastníky trhu, kteří mají zájem o vnitrodenní přenosy mimo regulační oblast ČEPS
 • účastník trhu má povinnost zaregistrovat se u TSO, do jehož přenosové soustavy chce v rámci vnitrodenních přenosů vstupovat 
 • účastníci trhu zažádají o zřízení uživatelského účtu vyplněním a odesláním žádosti o zřízení účtu do ČEPS na emailové adresy:

 

helpdesk.trade@ceps.cz

tomasek@ceps.cz

tomaschko@ceps.cz