Dispečerské řízení

Dispečerské řízení je činností technického dispečinku ČEPS, která přispívá k naplňování základního poslání společnosti ČEPS, k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy ČR.

Dispečerské řízení zahrnuje:

  • přípravu provozu elektrizační soustavy;
  • operativní řízení provozu elektrizační soustavy a
  • hodnocení provozu elektrizační soustavy.

 

Vymezení povinnosti a práv dispečerského řízení

Povinnosti, odpovědnosti a práva TSO jsou zakotveny ve směrnicích a nařízeních EU, a v závazných pravidlech vyplývajících především z členství v CE ENTSO-E. Multilaterální dohoda (Multilateral Agreement - MLA) uzavřená v rámci UCTE (nyní v kompetenci ENTSO-E) podepsaná 1. 6. 2005 činí pro všechny členské TSO právně závazný zejména tzv. Operation Handbook. Promítá se v Energetickém zákoně (zákon č. 458/2000 Sb.) a dalších českých energetických právních normách, včetně vyhlášek a Kodexu přenosové soustavy, který je každoročně aktualizován a schvalován Energetickým regulačním úřadem. Kodex přenosové soustavy kromě jiného obsahuje podmínky poskytování přenosových a systémových služeb, pravidla přípravy provozu a operativního řízení provozu, havarijní plány a metodiky certifikace.

 

Hlavní úkoly dispečerského řízení:

  • Dispečerské řízení přenosové soustavy (PS), manipulace v PS, spolupráce s výrobci elektřiny, s dispečinky distribučních soustav (DS), řízení spolupráce s okolními provozovateli přenosových soustav (Tranmission Systems Operators - TSO) v rámci synchronně propojeného systému kontinentální Evropy a realizaci sjednaných kontraktů na přenos elektřiny.
  • Udržování trvalé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v elektrizační soustavě ČR při respektování plánů výměn elektřiny sjednaných se sousedními provozovateli přenosových soustav.
  • Zajišťování spolehlivého přenosu elektřiny při dodržování kvalitativních parametrů elektřiny na úrovni přenosové soustavy v reálném čase.
  • Prevence a řešení poruchových a havarijních stavů v PS a jejich analýzy.

 

Prostředky operativního dispečerského řízení:

  • Dispečerské pokyny - provozní instrukce a operativní pokyny dispečera.
  • Technické prostředky - zejména dispečerský řídicí systém, telekomunikační propojení se všemi řízenými a spolupracujícími objekty, řídicí systémy rozvoden, systémy chránění až po vlastní zařízení PS, tj. rozvodny a vedení zvláště vysokého napětí.
  • Obchodní postupy - zejména aktivace podpůrných služeb (PpS) na základě uzavřených smluv, nákupy regulační energie prostřednictvím vyrovnávacího trhu a ze zahraničí, přerozdělení výkonu mezi elektrárnami (redispečink).

 

Výše uvedené prostředky zajišťují standardní plnění systémových a přenosových služeb na úrovni přenosové soustavy ČR.