Ekologie a bezpečnost

ČEPS, a.s., vnímá otázku odpovědnosti za životní prostředí velmi silně. Důraz klade na šetrný přístup ke krajině i na zodpovědné chování v každodenním životě společnosti.

Ochrana vod a nakládání se závadnými látkami

S ohledem na provoz elektrických zařízení s izolačním médiem transformátorového oleje (transformátory, tlumivky apod.) jsou standardem tzv. zajištěná stanoviště včetně průmyslových kanalizací, havarijních jímek a techniky k čištění odpadních vod. Jedná se o komplex vodohospodářských staveb přispívajících k bezpečnému nakládání se srážkovými (odpadními) vodami, které vznikají při oplachu těchto objektů. V případě poruchy či havárie se tato opatření pozitivně promítají do minimalizace škod v oblasti životního prostředí. 
Nakládání se závadnými látkami (např. transformátorové oleje) si žádá širokou škálu preventivních opatření, která v případě havarijních stavů pomůžou zamezit poškození životního prostředí, nebo alespoň tyto škody minimalizují. V rámci havarijního plánování má společnost ČEPS schválené Plány opatření pro případy havárie, a to pro všechny objekty (transformovny) v ČR v souladu s platnou legislativou.

Ochrana ozonové vrstvy Země

Velká pozornost je ve společnosti ČEPS věnována povinnostem vyplývajícím zejména z unijní legislativy ve vztahu k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny. Jedná se hlavně o izolační a zhášecí médium plynem SF6 (fluorid sírový), který je součástí elektrických spínacích zařízení. Kombinace (zapouzdření) fluorovaných skleníkových plynů je pak určená k výrobě, přenosu, rozvodu a transformaci elektrické energie. V této souvislosti jsou sledovány i potenciální úniky. Tímto postupem jsou plněny všechny legislativní povinnosti jak z pohledu inventarizace a sledování úniků plynu SF6 do atmosféry, tak navazující závazky z pohledu certifikace pracovníků.

Společnost ČEPS se prostřednictvím svých odborníků podílí také na tvorbě pravidel pro nakládání s SF6, a to nejen v rámci ČR, ale i na půdě profesní světové asociace elektroinženýrů CIGRE (International Council on Large Electric Systems).

Odpadové hospodářství

Hlavním cílem ČEPS, a.s. je dodržování základní hierarchie nakládání s odpady a snaha předcházet jejich vzniku, resp. snižovat jejich produkci. Vždy je preferováno využití odpadů před jejich koncovým odstraněním. Tyto principy se snaží společnost rovněž přenést do oblasti realizace staveb (investičních akcí) a na zhotovitele.

Společnost ČEPS rovněž dbá na environmentální výchovu svých zaměstnanců. Sleduje veškeré trendy v oblasti nakládání s odpady, umožňuje v maximální míře třídit využitelné odpady a rovněž má zaveden systém zpětného odběru použitých výrobků (elektrospotřebičů, světelných zdrojů, baterií). I díky tomu je držitelem certifikátu Zodpovědná a Zelená firma.

Ochrana přírody a krajiny

V otázce ochrany přírody a krajiny je stěžejním faktorem společnosti ČEPS šetrné provádění průseků ochranných pásem elektrických vedení. Jedná se o nutnost, která souvisí s eliminací bezpečnostních rizik na provozované přenosové soustavě. Konkrétně aby nebylo možné přeskočení výboje z vedení na porosty v jeho blízkosti.

Energetický zákon vymezuje ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti vedení (nabývající různé šířky v závislosti na napěťové hladině). Za účelem zajištění bezpečného provozu na tomto vedení je pásmo vymezeno i ve vztahu k veřejnosti. Zákon zároveň udává povinnost ochranné pásmo udržovat, a to především pravidelným odstraňováním dřevin. Společnost ČEPS má zpracovaný interní předpis, který řeší a upřesňuje postup prací v ochranném pásmu vedení. Stejná pravidla platí také pro zhotovitele, který se jimi musí vždy řídit, a to v kontextu s dotčenými orgány státní správy v dané oblasti.
 
Posuzování vlivů na životní prostředí

Za účelem snížení dopadů staveb vedení vysokého a zvláště vysokého napětí a transformoven na životní prostředí je vypracovávána dokumentace EIA (Environmental Impact Assesment, tedy Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Její součástí je podrobné dokumentační přezkoumání všech vazeb životního prostředí (vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů zamýšleného užívání krajiny – vliv na rostliny a živočichy) ve vztahu k plánované investici a je nedílnou součástí pro získání finálního povolení ke stavbě vedení či transformátorové stanice.

Ochrana ptactva v rámci provozu přenosové soustavy

Žádný volně žijící pták běžně se vyskytující na území České republiky svými tělesnými rozměry (rozpětím křídel) nedokáže překlenout vzdálenosti mezi úsekem vedení pod napětím (živé části) a uzemněnými částmi vedení. Největší u nás žijící ptáci - orel mořský a labuť - mají rozpětí křídel až 2,4 m, čáp bílý maximálně 2 m, výr velký a husa velká maximálně 1,7 m. Z toho vyplývá, že u vedení VVN a ZVN nemůže dojít k úrazu, popřípadě k usmrcení ptáků elektrickým proudem.

Délka závěsů na stožárech vedení VVN a ZVN provozovaného společností ČEPS se pohybuje od 3,5 m výše (v závislosti na technickém řešení). Závěs určuje vzdálenost vodiče od konstrukce stožáru. Vzdálenosti mezi jednotlivými fázemi jsou ještě větší, tedy více jak 5 m. Rovněž vzdálenost vodiče od svislé konstrukce stožáru je vždy větší než 5 m. V případě vedení ZVN jsou používány svazky dvou, nebo tří vodičů. Odstup mezi nimi je obvykle 40 cm. Ani v tomto případě nemůže dojít ke zranění elektrickým proudem, protože se jedná o jednu fázi (svazek je využit pro zesílení fáze).