Dárcovský program

Prostřednictvím dárcovského programu se společnost ČEPS aktivně hlásí ke svému dílu odpovědnosti za podobu prostředí, v němž působí. Podporou aktivit, které by bez jejího zapojení nevznikly či byly výrazně limitovány, si chce budovat pozici silného a spolehlivého partnera. 
K tomu vedou dvě hlavní cesty, a to pomoc druhým k rozvoji a pomoc k překonávání bariér.

Hlavními oblastmi podpory jsou sport dětí a mládeže, kultura a školství, věda a péče o mládež. Chceme být těmi, kteří především dětem otevírají dveře do těchto oblastí.
 
Dáváme přednost vztahům na bázi dlouhodobé spolupráce – systematicky a s rozmyslem vytváříme koncepci firemního dárcovství. Trváme na řádném vyúčtování každého
z podpořených projektů, doplněného závěrečnou zprávou o čerpání daru.

Základními pilíři podpory jsou:

1. Kultura
Podpora významných projektů na ochranu kulturních a architektonických památek a dalších doporučených Ministerstvem kultury ČR.

2. Školství, věda a péče o mládež
Příspěvky na vybavení škol pomůckami. Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentů dětí a mládeže a činností pro handicapované děti a mládež směrující k jejich integraci. Finanční zapojení do projektů Národní sportovní naděje, Státní sportovní reprezentace, Olympismus, Sport pro všechny, Sport zdravotně postižených.

3. Zdravotnictví
Podpora programů na prevenci kouření a protidrogovou prevenci. Lékařský výzkum a vývoj.

4. Ochrana životního prostředí
Projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a přírody a na environmentální osvětu. Podpora vědy a výzkumu a jejích činností souvisejících s ochranou životního prostředí.

5. Charitativní, humanitární a sociální pomoc
Podpora neziskových organizací, které poskytují sociální služby tělesně, zdravotně nebo sociálně handicapovaným občanům. Příspěvky na vybavení ústavů sociální péče. Pomoc
pro zdravotně postižené při opatřování kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek. Humanitární projekty.

Proces posuzování žádosti

Základním východiskem pro poskytování finančních darů je rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., o částce, která bude určena  k rozdělení
na finanční dary. Zároveň v tomto rozhodnutí jsou stanoveny oblasti podpory dárcovského programu ČEPS, a.s. Představenstvo ČEPS, a.s., jednotlivé žádosti o finanční dar zpravidla jedenkrát za měsíc posoudí na svém zasedání a předloží dozorčí radě ČEPS, a.s., návrh k vydání stanoviska. Dozorčí rada ČEPS, a.s., následně na svém zasedání (rovněž zpravidla jedenkrát za měsíc) rozhodne o jednotlivých žádostech o finanční dar. Všichni žadatelé
o finanční dar obdrží po rozhodnutí o jejich žádosti prostřednictvím e-mailu informaci o tomto stanovisku.

Postup při podání žádosti

Vyplňte úplně a pravdivě formulář žádosti o finanční dar.
 Přiložte další informační materiály, pokud je to možné a relevantní.

Žádosti o finanční dar přijímáme pouze elektronicky prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese:

http://edary.ceps.cz/_layouts/15/ceps.edary/default.aspx

Kontaktní osoba: Iveta Kmeťková, tel. 211 044 860, e-mail: dary@ceps.cz

Pokud došlo ve Vaší organizaci od data podání žádosti o finanční dar ke změně (např. statutárního zástupce či sídla organizace), uveďte to prosím na formuláři Žádost o změnu a spolu s podklady (např. jmenováním) zašlete doporučeně na adresu společnosti ČEPS.

Vyúčtování poskytnutého finančního daru

Obdarovaný se zavazuje zaslat dárci vyúčtování finančního daru v souladu se sjednaným účelem daru, obsahující rozpis a výši jednotlivých vyplacených částek a účely plateb v souladu se sjednaným účelem daru spolu s kopiemi účetních dokladů (faktury, účtenky) a doklady o platbě faktur (výpisy z bankových účtu k jednotlivým platbám, výdajové doklady).

Vyúčtování lze zaslat elektronicky na e-mail dary@ceps.cz, nebo v listinné podobě na adresu: ČEPS, a.s., Iveta Kmeťková, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.

Formuláře ke stažení 

Žádost o změnu

Vzor smlouvy o poskytnutí finančního daru 

Vyúčtování finančního daru