Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Společnost ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 257 02 556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5597 (dále jen "Správce") si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování osobních údajů třetích osob – zejména smluvních partnerů Správce a jejich členů orgánů a zaměstnanců, včetně členů orgánů a  zaměstnanců dceřiných společností, jakož i všech dalších fyzických osob s jiným vztahem ke Správci, které v souvislosti s níže uvedenými účely předají své osobní údaje Správci (dále jen "Subjekty údajů"), konkrétně pak o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, stejně jako o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu, podání vysvětlení a dalších souvisejících právech Subjektů údajů.
 

  1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce získává od Subjektů údajů adresní, identifikační, resp. popisné osobní údaje pro tyto účely a v následujícím rozsahu:

a) Využití závodního stravování ČEPS, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, osobní číslo Subjektu údajů;

b) Propagace a reklama, pokud se týká zpracování OÚ pracovníků třetích stran, kteří se podílejí na zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu, údržby a výstavby přenosové soustavy,
za účelem propagace a reklamy ČEPS v tištěních a elektronických médiích
, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, průkazová fotografie;

c) Kontrola vstupu do objektů ČEPS za účelem zajištění fyzické ochrany a bezpečnosti objektů ČEPS, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, osobní číslo, průkazová fotografie Subjektu údajů, strojový vzorec vypočítaný z otisku ruky, který neumožňuje zpětnou biometrickou rekonstrukci otisku [1];

d) Záznam telefonních hovorů (průběhu telefonické komunikace) s pracovníky technického dispečinku a technických dohledových center ČEPS, za účelem archivace operativních, dispečerských a jiných pokynů a obdržených informací, nezbytných pro zajištění bezpečnosti
a spolehlivosti přenosové soustavy České republiky, včetně ostatních přenosových soustav synchronně propojené oblasti Kontinentální Evropa
, a to v rozsahu: hlasový záznam hovoru uskutečněného na telefonní linky dispečinku a technických dohledových center přenosové soustavy Správce;

e) Kamerový systém - Zajištění fyzické ochrany, bezpečnosti osob a majetku ČEPS
a dokumentace stavu vybraných technologií přenosové soustavy za účelem objasnění příčin vedoucích ke stavu nouze nebo stavu předcházejícího stavu nouze podle energetického zákona
, a to v rozsahu: kamerový záznam osob pohybujících se v objektech;

f) Zkvalitnění vnitřní a vnější komunikace – komunikace s pracovníky třetích stran, kteří se podílejí na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a údržby přenosové soustavy (např. osobní údaje zpracovávané v systému krizové komunikace, v havarijním plánu, telefonních seznamech a jiných seznamech kontaktů ČEPS), a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, průkazová fotografie, telefonní číslo a email, pracovní pozice;

g) Evidence doručených zásilek - Zpracování OÚ osob (odesílatelů, doručovatelů) za účelem fyzické ochrany a bezpečnosti osob a majetku, v souvislosti s doručováním listovních, balíkových či jiných zásilek do objektů ČEPS, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo osobního dokladu;

h) Dárcovský program - Zpracování OÚ osob, které požádaly o poskytnutí plnění v rámci dárcovského programu ČEPS a osob, kterým bylo poskytnuto plnění v rámci dárcovského programu ČEPS, a to v rozsahu: jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a název banky;

i) e-Utility report - Zpracování OÚ žadatelů o informace o technické infrastruktuře ČEPS
a o vyjádření vlastníka technické infrastruktury, pro účely vyřizování těchto žádostí
, a to v rozsahu: jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, telefon, fax;

j) Evidence majetku, služeb a jiného plnění - Zpracování OÚ osob, které využívají služby, majetek, nebo jiné plnění poskytované ČEPS, anebo které se jakýmkoli způsobem podílejí
na nabývání či zcizování těchto plnění ČEPS, za účelem kontroly a evidence využívání těchto služeb, majetku, nebo jiného plnění, jakož i za účelem zajištění možnosti vymáhání splnění právních povinností, náhrady újmy, případně dalších práv ČEPS
, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, uživatelské jméno, telefonní číslo, e-mail, datum narození, adresa bydliště, údaje GPS o poloze vozidla v majetku ČEPS, a.s., kopie řidičského průkazu, log provozních údajů datové komunikace, log navštívených IP adres, IMEI zařízení, MAC adresa zařízení, IP adresa zařízení [2];[1] pouze vybraná pracoviště (např. dispečink) a osoby vstupující při výkonu práce pravidelně
na tato pracoviště

[2] jedná se zejména o údaje poskytované v rámci Informačního systému Provozní dokumentace, používání Wifi Guest sítí, údaje uváděné v rámci kontraktace mezi ČEPS, a.s.,
a zaměstnavatelem či odběratelem Subjektu údajů, apod.

 

2. ZPŮSOBY A PROSTŘEDKY ZPRACOVÁNÍ

  • Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje získané od Subjektů údajů zejména prostřednictvím formulářů Správce, případně smluv se Subjekty údajů nebo jejich zaměstnavateli. Správce dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje získané od Subjektů údajů v rámci poskytnutí jejich souhlasu s konkrétním zpracováním.

a) Poskytnutí osobních údajů uvedených v kapitole 1., písm. d) Správci je povinné, neboť je nezbytné pro splnění povinností Správce podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, konkrétně § 8 vyhlášky č. 79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, v platném znění. Telefonní linky dispečinku nejsou veřejně známé, jejich číslo je z bezpečnostních důvodů sdělováno pouze pověřeným zaměstnancům smluvních partnerů, jejichž pracovní náplní je realizace pokynů dispečerů. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo plnění základních povinností Správce jakožto provozovatele přenosové soustavy a tedy je nezbytnou podmínkou řádného výkonu licencované činnosti Správce. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou je Správce povinen archivovat nebo dokladovat povinnosti vyplývající z výše uvedených norem.

b) Poskytnutí osobních údajů uvedených v kapitole 1., písm. a), c), e), g), h), i), j) je nezbytné pro zajištění bezpečnosti přenosové soustavy a zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce v běžném provozu jeho činností, přičemž je plně respektováno právo Subjektů údajů na ochranu soukromého a osobního života. Poskytnutí těchto údajů je povinné (bez souhlasu Subjektů údajů). Neposkytnutí těchto údajů by ze strany Subjektů údajů vedlo k porušení smluvních povinností, zamezení vstupu do objektů Správce, faktické nemožnosti řešit havarijní stav, nemožnosti poskytovat žadateli údaje nezbytné pro projektovou činnost
a provedení stavby žadatele, anebo k narušení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy. Uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti písemné smlouvy (včetně doby pro případné uplatnění záruk) uzavřené mezi Správcem či osobami s ním tvořícími koncern na straně jedné a společností, organizací či státním orgánem na straně druhé, jehož zaměstnancem, statutárním orgánem, subdodavatelem či zaměstnancem subdodavatele je Subjekt údajů. V případě pochybností nebo  není-li se Subjektem údajů, resp. s osobou, která je zaměstnavatelem či odběratelem Subjektu údajů, uzavřena žádná písemná smlouva, platí, že osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu uvedenou ve veřejném registru zpracování osobních údajů na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz) k příslušnému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

c) Poskytnutí osobních údajů uvedených v kapitole 1., písm. b), f) je dobrovolné a je  prováděno na základě souhlasu Subjektu údajů. Smyslem zpracování těchto údajů je v případě účelu podle písm. g) poskytnout v objektech Správce bezpečný internetový wi-fi přístup pro zařízení
v dispozici  Subjektů údajů a v případě účelu podle písm. h)  poskytnout za zvýhodněné ceny možnost stravování v jídelně Správce bývalým zaměstnancům pobírajícím starobní důchod. V případě odepření souhlasu nebo jeho zpětvzetí není možné tato plnění poskytovat.

 • Osobní údaje uvedené v kapitole 1. jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě pro  ruční  i  automatické  zpracování.  Osobní  údaje  jsou  uloženy  v elektronické  podobě  
  v počítačové  databázi Správce, konkrétně na discích serverů umístěných v objektech Správce a je s nimi dále nakládáno s odbornou péčí, při respektování obvyklých zásad ochrany ICT, přičemž tyto údaje jsou    chráněny  proti neoprávněnému přístupu jak zvenčí, tak i před případným neoprávněným   přístupem   zaměstnance,   který   není   oprávněn 
  k některé   ze   shora uvedených činností, při kterých jsou uvedené údaje využívány. Osobní údaje v kapitole 1. písm. c) jsou zpracovávány v listinné  podobě tak, že jsou uloženy v šanonu vedeném zaměstnanci vrátnice příslušného objektu
 • Správce přijal a zpracoval taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít
  k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.
 • V oblasti automatizovaného zpracování pak Správce přijal taková opatření, aby systémy
  pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel). Správce dále zajistil, aby bylo možné pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z  jakého důvodu byly osobní údaje zpracovány.

 

3. PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány Správcem a těmito zpracovateli:

   a) SECURITAS ČR, s.r.o., se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 878/2, IČO 43872026;
   b) EBIS, s.r.o., se sídlem Brno, Křižíkova 2962/70a, IČO 45477388;
   c) N-GASTRO CZ, a.s., se sídlem Praha 4, 5. května 1640/65, IČO 2575457;
   d) HRDLIČKA spol. s r.o., se sídlem Tetín, nám. 9. května 45, IČO 18601227;
   e) TTC MARCONI s. r. o., se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, IČO 48591254;
   f) COM PLUS CZ a.s., se sídlem Praha 9, Nad Krocínkou 317/48, IČO 25772104.

  • Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům Správce nebo shora uvedených zpracovatelů, kteří jsou povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  osobních  údajích
   a  o  opatřeních  sloužících  k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat
   s osobními údaji pouze na základě výslovných  instrukcí  Správce.  Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení  pracovního poměru zaměstnanců Správce, příjemce, nebo shora uvedených zpracovatelů.


4. PRÁVO NA INFORMACI

  • Subjekt údajů má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů kontaktováním Správce na bilek@ceps.cz. Obsahem této informace je vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah
do práva a oprávněných zájmů Subjektů údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

  • Správce   má   právo   za   poskytnutí   této   informace   požadovat   přiměřenou   úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

5. PRÁVO NA OPRAVU

 • V případě, že Subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Subjekt údajů oprávněn:

  a) požádat Správce o vysvětlení,
  b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 • Je-li žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. V případě, že Správce nevyhoví žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.