Etický kodex

 • Zaměstnanci znají strategii a podnikatelské cíle společnosti. Zajímají se o podnikatelské cíle společnosti a k jejich naplňování směřují své individuální cíle. Jsou si plně vědomi spoluzodpovědnosti za výsledky společnosti.
 • Důvěrné informace získané v souvislosti s výkonem pracovní činnosti nevyužívají k osobnímu prospěchu a to ani v případě, že takovým jednáním není společnost poškozena.
 • Zaměstnanci nesmí přijímat ani poskytovat peněžité dary. Věcné dary mohou přijmout/poskytnout pouze tehdy, pokud nepřekračují rámec obchodních zvyklostí a přiměřenosti darujícího a darovaného. 
 • Zaměstnanec přispívá k dobrému jménu společnosti a jejímu kladnému vnímání na trhu i  v celé společnosti. Zachovává loajalitu vůči společnosti, vyvíjí potřebné úsilí pro dosažení a udržení vysoké profesionální úrovně. V tomto směru optimálně využívá příležitosti ke vzdělávání, odbornému i osobnímu růstu.
 • Zaměstnanec odpovídá za to, že jednání, která vede z pověření společnosti, jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, obchodními zvyklostmi a podmínkami obecně uznávanými i v mezinárodním obchodním styku. Každý zaměstnanec se musí obeznámit se zákony a pravidly, které se dotýkají jeho pracovní činnosti. V případě jakýchkoliv pochyb se obrátí na svého nadřízeného, případně na specializovaný útvar společnosti. Neznalost není omluvou před potenciálními důsledky porušování pravidel.
 • Zaměstnanec povede veškerá jednání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 • Neuvede vědomě v omyl další zaměstnance, obchodní partnery, kontrolní orgány či širokou veřejnost tím, že by učinil klamné nebo zavádějící prohlášení.
 • Komunikace s médií a stakeholders je plně v kompetenci odboru Komunikace.
 • Každý zaměstnanec svým vystupováním a vhodnou formou oblékání reprezentuje společnost. Oblečení zaměstnanců zásadně odpovídá dané příležitosti.
 • Zaměstnanec musí vždy respektovat rozdíl mezi obchodními a osobními vzájemnými vztahy mezi kolegy. Musí se snažit o naplnění zásadních podmínek a těmi jsou, vzájemná úcta, vstřícnost a vzájemný respekt, včetně ochrany soukromí a snaha porozumět problémům, které mají druzí zaměstnanci ve své práci. 
 • Zaměstnanci nikdy neumožní neoprávněným osobám využít svěřené technické prostředky nebo přístup do prostor společnosti a nedovolí přístup k jakýmkoli interním informacím.
 • Přesáhne-li vztah s obchodním partnerem čistě obchodní rámec, zaměstnanec udržuje odpovídající odstup mezi obchodními a osobními aspekty vzájemných kontaktů. Tam, kde hrozí konflikt zájmů, mají vždy přednost zájmy ČEPS.
 • Vedoucí zaměstnanec svým chováním dává dobrý příklad kolegům, vytváří týmové prostředí a zajišťuje toky informací ve společnosti směrem od vedení k podřízeným úrovním a od podřízených úrovní směrem k vedení společnosti. 
 • Zaměstnanci vzájemně spolupracují, sdílejí informace a v rámci plnění pracovních úkolů si předávají své zkušenosti.
 • Zaměstnanec musí jakoukoliv korespondenci, dopis, fax, e-mail podat tak, aby byly dodrženy zásady etiky, aby byly jasné a konzistentní co do obsahu tak, aby je bylo možné předložit třetí straně (například vyšetřovacímu orgánu, soudu či jiné státní instituci). Veškerá korespondence musí odpovídat “Grafickému manuálu společnosti ČEPS.”
 • Ve společnosti nikdy nedochází k urážlivým projevům s rasovou, etnickou či jinou diskriminační tématikou. Zaměstnanci se vyvarují chování představující sexuální obtěžování a uplatňuje se princip rovných příležitostí pro všechny zaměstnance.  Vždy dodržují zásadu nepožívání alkoholu a psychotropních látek před nástupem do zaměstnání a respektují zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách společnosti.
 • Zaměstnanci ctí zásady společenské odpovědnosti společnosti (CSR).
 • Společnost ČEPS a všichni její zaměstnanci respektují a při své činnosti chrání životní prostředí, s cílem jej zachovat pro další generace.