Vize a poslání

Vize

ČEPS, a.s., je prosperující, respektovaná a aktivní společnost na evropském trhu s elektřinou.

Znění vize odpovídá poslání společnosti jako stabilního a spolehlivého prvku elektroenergetické soustavy ČR a EU a vnímání možných dopadů poruchových stavů na hospodářství a obyvatelstvo. To však nevylučuje aktivní přístup v oblasti vyhledávání nových podnikatelských příležitostí a přípravy ČEPS, a.s., na jejich možnou realizaci.

Prosperující společnost
ČEPS, a.s., chce být společností zabezpečující pro akcionáře trvalý růst hodnoty společnosti s odpovídajícími výnosy vlastního kapitálu.

Respektovaná společnost
ČEPS, a.s., chce být vnitřně pevná a informačně otevřená společnost, která má vůči svému okolí transparentní vazby, prokazuje vysokou odbornou úroveň i v rámci evropských struktur a prosazuje své oprávněné požadavky.

Aktivní společnost
ČEPS, a.s., chce být aktivní v procesu vytváření vnitřního evropského trhu s elektřinou a podporuje rychlou integraci středoevropského trhu (CEE) se západoevropským tržním prostorem.

 
Poslání

ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy ČR propojené s evropskými soustavami zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti.

Poslání vyjadřuje dva závazky společnosti: plnit povinnosti provozovatele přenosové soustavy a povinnosti akciové společnosti.

Vyvážené naplňování těchto závazků je nutným předpokladem pro řádné fungování společnosti a hlavním úkolem představenstva a managementu.

ČEPS, a.s., musí zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování hospodářství ČR v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR.

ČEPS, a.s., si je zároveň vědoma své povinnosti s péčí řádného hospodáře zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře v rámci měnících se podmínek tržního prostředí.