Výroční zprávy

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři,

přebírat fungující společnost se může zdát jako lehký úkol. Když jsem se
před několika měsíci začal se společností ČEPS seznamovat z pozice předsedy
představenstva, bylo mi jasné, že toto konstatování je dobrý začátek, na němž
se však musí dále stavět. Jsem proto rád, že mohu nyní říci, že i v roce 2016 se
nám podařilo udržet soustavu v bezproblémovém chodu a navíc jsme dokončili
i několik stěžejních projektů.

Ne každý rok se lze z tohoto místa pochlubit úspěšně zprovozněným novým
vedením. V roce 2016 patří toto tvrzení hned dvěma linkám. Oficiálně
bylo do provozu uvedeno vedení s provozním označením V410/419 mezi
transformovnami Výškov a Čechy Střed. Nový, téměř stokilometrový úsek je
jedním z nejexponovanějších profilů, a zajistí tak bezpečný a spolehlivý přenos
elektrické energie ze severozápadních do středních Čech včetně obrany proti
přetokům z Německa. Navíc může tato stavba sloužit coby pozitivní vzor
z hlediska délky výstavby. Přestože musela projít všemi stupni povolovacích
procesů, podařilo se za pouhých devět let postavit celé vedení. Ve srovnání
s jinými projekty jde až o neuvěřitelně krátkou dobu. Obvykle jsou povolovací
procesy o několik let delší.

O dalších zhruba 80 kilometrů se česká přenosová soustava prodloužila
na severní Moravě, kde nová linka s označením V458 mezi rozvodnami Krasíkov
a Horní Životice pomůže posílit tamní dodávky elektřiny. Na funkci přenosové
soustavy se toto vedení podílí od podzimu.

V rozvodně Hradec u Kadaně jsme zprovoznili dva PST transformátory. Bohužel
poslední, čtvrtý stroj neprošel v italském závodě přejímacími zkouškami, a tak
nebylo možné spustit ke konci roku všechny, jak bylo původně v plánu. Opět se
však ukázalo, jak významná je bezpečnost provozu přenosové soustavy, na níž
naši zaměstnanci dbají při každém svém kroku. Pouze díky přísným testům,
které vyžadujeme i po výrobci těchto strojů, jsme závadu odhalili včas a nedošlo
ke kolizi až při samotném provozu.

Aby mohla přenosová soustava fungovat bezpečně za každých okolností,
připravovali jsme i v roce 2016 naše zaměstnance na možné krizové okamžiky,
a to díky cvičením se složkami integrovaného záchranného systému a také
Armádou ČR. Výjimečným bylo z tohoto pohledu protiteroristické cvičení,
v rámci něhož se útočníci dostali až na dispečink a vyhrožovali likvidací
přenosové sítě. Jakkoliv věříme, že podobné situace nebudeme muset nikdy
ve skutečnosti řešit, příprava na ně je pro nás jako subjekt kritické infrastruktury
státu nezbytně důležitá.

Z provozního hlediska byl rok 2016 klidný. I když vypnutí vedení Krajnik-
Vierraden na polsko-německém profilu a zprovoznění PST transformátorů
v Polsku ukazovalo na možné navýšení výdajů na mezinárodní redispečinky,
tranzitní toky nepřekračovaly limitní hodnoty příliš často a krizový scénář se
v tomto ohledu nenaplnil.

K dalšímu rozvoji soustavy a tedy k naplňování investičního programu pomohlo
společnosti ČEPS i opětovné potvrzení vysokého ratingového hodnocení A2
od agentury Moody‘s. Díky tomu jsme přistoupili k realizaci našeho dlouhodobě
avizovaného záměru. Dne 30. září 2016 vydala ČEPS, a.s., dluhopisy v celkové
nominální hodnotě 500 milionů korun se splatností 5 let a s kupónem ve výši
0,25 % p.a. Obnova a rozvoj přenosové soustavy a potažmo její bezpečný
provoz, na kterém nám záleží především, totiž není možný bez efektivního
získávání cizích zdrojů potřebných pro financování investičního programu.

Vážím si toho, že společnost ČEPS je firmou fungující a stabilní se zdravě
a dlouhodobě nastavenými projekty. ČEPS, a.s., byla a vždy se také bude
nacházet spíše v rovině strategické, kde je podstatné kvalitně technicky
zabezpečit fungování přenosové soustavy. Rád bych proto ocenil i své
předchůdce, že na rozvoj a údržbu sítě touto optikou nahlíželi. Poděkování
za uplynulý rok patří ale samozřejmě i akcionáři za podporu, obchodním
partnerům za součinnost a zaměstnancům za profesionální práci, jež v roce
2016 odvedli. Díky tomu si troufám tvrdit, že pevný základ, na němž stavíme, je
předpokladem i pro další úspěšná léta.

 

 

Jan Kalina
předseda představenstva

 

Výroční zprávy společnosti