Mimořádná situace v PS ČR na přelomu roku 2014-2015

Analýza ČEPS nazvaná „Mimořádná situace v PS ČR vlivem enormní výroby ve větrných parcích v Německu na přelomu roku 2014/2015" podrobně rozebírá situaci, kdy se ČEPS opakovaně potýkala s přetoky elektřiny. V uvedeném období výroba dosahovala maximálních hodnot více než 30 000 MW a plánované obchodní výměny na den dopředu (D-1) mezi Německem a Rakouskem dosahovaly špičkově až hodnoty 7800 MW. V důsledku takto vysokých obchodních transakcí mezi Německem a Rakouskem vznikaly neplánované tranzitní toky přes sousední propojené soustavy v řádu několika tisíc MW. V PS ČR opakovaně hrozilo neplnění bezpečnostního kritéria N-1, a to i přes  minimum plánovaných odstávek zařízení PS. 

ČEPS společně s dalšími okolními PPS přijímali řadu opatření zahrnující mj. snižování přeshraničních kapacit pro denní aukce a vnitrodenní obchodování. Na straně ČEPS došlo během 3 dnů k vyčerpání, resp. překročení regulátorem odsouhlaseného limitu pro zkušební provoz multilaterálního redispečinku MRA v rámci TSC iniciativy ve výši 20 mil. Kč. Celkové náklady ČEPS na vícestranná a bilaterální nápravná opatření dosáhly v uvedeném období předběžné výše 60 mil. Kč. 

Analýza opět potvrdila dlouhodobé stanovisko ČEPS, že primárním důvodem neplánovaných toků elektřiny z Německa je přetrvávající existence jednotné německo-rakouské obchodní zóny. Ta umožňuje stálý nárůst obchodních transakcí a  svou nadměrnou velikostí diskriminuje české obchodníky v přístupu na evropský trh s elektřinou. Tentokrát se sice podařilo mimořádnou situaci pomocí výše uvedených opatření a s maximálním úsilím zvládnout, a zajistit tak bezpečný provoz PS ČR, ale vzhledem k důvodům mimořádné situace nelze vyloučit, že se podobná situace bude opakovat.

Analyza_mimoradna_situace_PSCR_2015.pdf