Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Podpůrné služby (PpS)
Služby nutné k zajištění systémových služeb PPS. Konkrétně se jedná o rezervaci regulačního výkonu na elektrárenských blocích na základě smluv s jednotlivými poskytovateli/dodavateli (tj. výrobci elektrické energie). ČEPS tyto služby nakupuje, protože ze zákona nesmí vlastnit žádné zdroje elektrické energie.
Primární regulace
Je jednou z podpůrných služeb, která přispívá k udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Reaguje na změnu kmitočtu v řádu sekund.
Provozní příručka - Operation Handbook
Soubor provozních pravidel technického a organizačního charakteru, určený provozovatelům přenosových soustav kontinentální Evropy. Podpisem multilaterální dohody se stala právně závaznou pro všechny členské TSO. Více na www.entsoe.eu .
Provozovatel distribuční soustavy (PDS)
Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny (uděluje ERÚ).
Provozovatel přenosové soustavy (PPS / TSO)
Právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny. Zajišťuje provozování, obnovu a rozvoj PS a za tím účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav. Poskytuje přenos elektřiny, řídí toky elektřiny v přenosové soustavě, odpovídá za zajištění systémových služeb, provozuje a zřiuje vlastní telekomunikační síť, za nejnižší náklady obstarává podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát a pro vlastní potřebu, obstarává regulační energii
Přenosová soustava ČR (PS)
Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV (uvedených v přílohách části VII Zařízení PS) sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států.
Přenosové služby
Zajištění přenosu elektřiny přenosovou soustavou od výrobce do místa odběru z přenosové soustavy (po úroveň regionálních distribučních soustav nebo velkých odběratelů, kteří jsou přímo připojeni k přenosové soustavě). Poskytuje je provozovatel přenosové soustavy, tj. ČEPS, a.s.
Přeshraniční přenos
Elektřina  sjednaná a dopravená na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny do/z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu ze/do sousedních přenosových soustav v daném období.
Přeshraniční přenosová kapacita
Maximální přenosová schopnost přeshraničního profilu mezi dvěmi sousedními soustavami při které jsou splněna všechna bezpečnostní kritéria.
Příprava provozu
Je plánování výroby a provozu sítí v různých časových předstizích (rok, měsíc, den) s cílem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu ES.

Počet záznamů: 10