Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Obchodník s elektřinou
Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje.
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Přírodní nefosilní zdroje využitelné k výrobě energie (vítr, slunce voda, biomasa, geotermální zdroje apod.).
Ochrana
Zařízení, které automaticky detekuje poruchu např. na vedení a následně jej vypne, aby bylo zabráněno poškození nebo šíření poruchy.
Ochranná pásma vedení
Bezpečnostní koridor v bezprostřední blízkosti vedení vysokého napětí vymezený za účelem zajištění spolehlivého provozu na tomto vedení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Operativní řízení provozu
Činnost prováděná provozovatelem přenosové soustavy. Spočívá v dispečerském řízení elektrizační soustavy v reálném čase. Operativní řízení provozu elektrizační soustavy uskutečňuje záměry stanovené přípravou provozu při současném řešení vlivu nepředvídaných událostí, využívá automatizovaný systém dispečerského řízení.
Operátor trhu s elektřinou (OTE)
Akciová společnost ve vlastnictví České republiky, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence udělené ERÚ podle § 4 odst. 3 písm. c) Energetického zákona. Konkrétně OTE zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektrickou energií. Organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií (krátkodobý denní trh a vnitrodenní trh) a vyhodnocuje trh s elektřinou na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. Provádí zúčtování odchylek mezi skutečnými a sjednanými dodávkami a odběry elektřiny. Dále zpracovává měsíční a roční zprávy o ES a spravuje rejstřík pro obchodování s emisemi skleníkových plynů.

Počet záznamů: 6