Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Energetický zákon (EZ)
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)o podmínkách podnikání a výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích. Více zde.
European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)
Asociace sdružující 41 provozovatelů přenosových soustav z 34 zemí Evropy, definovaná založená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ES, (www.entsoe.eu). Plně funkční je od července 2009. Mezi jejíž hlavní úkoly ENTSO-E patří tvorba síťových kodexů, koordinace technické spolupráce, vytváření 10ti letého plánu rozvoje sítí, letní a zimní výhledy přiměřenosti výrobních kapacit a participace na dotváření vnitřního trhu s elektřinou v EU. Více na www.entsoe.eu.
Operátor trhu s elektřinou (OTE)
Akciová společnost ve vlastnictví České republiky, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence udělené ERÚ podle § 4 odst. 3 písm. c) Energetického zákona. Konkrétně OTE zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektrickou energií. Organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií (krátkodobý denní trh a vnitrodenní trh) a vyhodnocuje trh s elektřinou na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. Provádí zúčtování odchylek mezi skutečnými a sjednanými dodávkami a odběry elektřiny. Dále zpracovává měsíční a roční zprávy o ES a spravuje rejstřík pro obchodování s emisemi skleníkových plynů.
Automatická sekundární regulace U/Q
Technický prostředek, kterým Dispečink ČEPS zajišťuje udržování zadané velikosti napětí v pilotních uzlech a rozdělování vyráběného jalového výkonu na jednotlivé zdroje pracující do daného uzlu. Zprostředkuje zajištění systémové služby udržování kvality elektřiny.
Bilanční limit
Udává maximální přípustné hodnoty vyráběného výkonu ZKV (zdrojů s kolísavou výrobou). Je to indikativní hodnota a stanovuje se výpočtem pro různé horizonty plánování přípravy provozu, vždy pro dané podmínky odpovídající okamžiku výpočtu.
Blackout - Výpadek soustavy
Stav, při kterém dochází v celé ES nebo v její části, k přerušení napájení uživatelů a beznapěťovému stavu.
Dispečerský řídící systém ČEPS (DŘS)
Systém poskytující dispečerovi technickou podporu při dispečerském řízení. Poskytuje on line informace z přenosové soustavy a elektráren, umožňuje dálkově ovládat rozvodny, řídit napětí, vyrovnávat odchylku mezi výrobou a spotřebou elektřiny při dodržení plánu jejího vývozu a dovozu směrem z i do České republiky. Obsahuje celou řadu dalších vyšších funkcí pro podporu dispečera.
Elektrizační soustava ČR (ES)
Vzájemně propojený soubor veškerých zařízení potřebných pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení. Dále ji tvoří systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Kritérium "N-1"
Základní kritérium spolehlivosti provozu ES. Schopnost ES udržet normální parametry chodu i po výpadku libovolného prvku (např. vedení, transformátoru, bloku apod.), přičemž může dojít ke krátkodobému lokálnímu omezení spotřeby.
Provozovatel přenosové soustavy (PPS / TSO)
Právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny. Zajišťuje provozování, obnovu a rozvoj PS a za tím účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav. Poskytuje přenos elektřiny, řídí toky elektřiny v přenosové soustavě, odpovídá za zajištění systémových služeb, provozuje a zřiuje vlastní telekomunikační síť, za nejnižší náklady obstarává podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát a pro vlastní potřebu, obstarává regulační energii

Počet záznamů: 10