Síťový kodex RfG - veřejná konzultace k návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů

24. 4. 2017

Dne 17. května 2016 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „NC RfG“). Toto nařízení nevyžaduje transpozici do národního práva a je pro všechny členské státy EU včetně České republiky přímo právně závazné.

NC RfG specifikuje požadavky na nové synchronní i nesynchronní výrobní moduly (zdroje)
a přináší řadu změn dosavadních pravidel platných v ČR. Jednu z nich představuje požadavek na rozčlenění výrobních modulů do čtyř kategorií (od hranice 800 W), a to napříč všemi napěťovými hladinami. Vzhledem k důležitosti tohoto požadavku stanoví NC RfG povinnost provést před finálním stanovením prahových hodnot pro jednotlivé kategorie výrobních modulů veřejnou konzultaci, v rámci které je dána možnost dotčeným subjektům se k návrhu prahových hodnot vyjádřit.

Návrh prahových hodnot zpracovává příslušný provozovatel přenosové soustavy. Provozovatel přenosové soustavy ČR, společnost ČEPS, tímto zahajuje vůči návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů v ČR (dále jen „návrh“) veřejnou konzultaci.

Veřejná konzultace je určena všem současným i potenciálním budoucím vlastníkům nových výrobních modulů (zdrojů), které budou postaveny na území ČR.

Dotčené subjekty jsou tímto vyzvány k zaslání připomínek k předloženému návrhu, a to
v termínu do 4. června 2017 (23:59) na adresu konzultace@ceps.cz. Na připomínky podané prostřednictvím jiného komunikačního kanálu či po stanoveném termínu nebude brán zřetel.
Při účasti na konzultaci je třeba zaslat připomínky v českém či anglickém jazyce, a to
v následující formě:

  • připomínka;
  • odůvodnění této připomínky;
  • návrh promítnutí připomínky do návrhu.


Společnost ČEPS upozorňuje, že ve smyslu čl. 10 odst. 2 NC RfG vyhodnotí a případně
v návrhu zohlední pouze takové připomínky, které budou zásadní, relevantní a budou se přímo týkat předloženého návrhu. Obdržená stanoviska budou po ukončení konzultací zveřejněna na webových stránkách společnosti ČEPS spolu s vyhodnocením připomínkového řízení
a zdůvodněním, proč jednotlivé připomínky byly či nebyly ve finální podobě návrhu zohledněny. ČEPS, a.s., zároveň zveřejní finální verzi návrhu, který postoupí Energetickému regulačnímu úřadu.

Za účelem detailnějšího vysvětlení návrhu a souvisejících náležitostí pořádá společnost ČEPS informativní workshop, který se uskuteční dne 5. května 2017 od 9:00 hod v prostorách ČEPS, a.s. (Elektrárenská 774/2, Praha 10). Z kapacitních důvodů je třeba se pro účast na workshopu předem zaregistrovat – registraci provádí Ing. Oldřich Rychlý (rychly@ceps.cz, tel.: +420 211 044 856).

Více informací k evropským síťovým kodexům/pokynům je k dispozici zde.

Návrh prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů do kategorií dle síťového kodexu NC RfG

Stručný záznam z workshopu dne 5. 5. 2017

Výsledek veřejné konzultace

V rámci provedeného veřejného konzultačního procesu, který probíhal v období
24. 4. – 4. 6. 2017, nebyla obdržena k návrhu prahových hodnot žádná připomínka.

Výsledné rozdělení výkonových kategorií nových výrobních modulů je uvedeno v tabulce obsažené v dokumentu níže.

Rozdělení prahových hodnot výrobních modulů do kategorií dle síťového kodexu NX RfG