MARI – První konzultace (výzva k podání podnětů) – 19 evropských PPS žádá zúčastněné strany o zpětnou vazbu

21. 11. 2017

Projekt MARI (Iniciativa pro regulační zálohy s manuální aktivací) provádí první konzultaci se zúčastněnými stranami o návrhu společné Evropské platformy pro zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR).

Pro zajištění toho, aby připomínky a názory zúčastněných stran byly vzaty v úvahu již v rané fázi, se členové projektu MARI rozhodli uspořádat konzultaci o návrhu platformy mFRR ve dvou krocích:

  1. První konzultace – výzva k podání podnětů
  2. Druhá konzultace – návrh platformy mFRR.

První konzultace byla zahájena dne 21. listopadu 2017 v 12:00 na stránce ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input) a bude uzavřena dne 20. prosince 2017. Vyzýváme všechny zúčastněné strany a účastníky trhu k účasti na obou konzultacích tak, aby provozovatelé přenosových soustav mohli při navrhování platformy mFRR zohlednit jejich názory. Pouze dostatečná účast dokáže zajistit, aby platforma úspěšně sloužila potřebám všech příslušných zúčastněných stran, ať už jsou to provozovatelé přenosových soustav, poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy (BSP) nebo jiné zúčastněné strany.

Během současné, první fáze budou zúčastněným stranám předloženy možnosti návrhových aspektů a zúčastněné strany budou požádány o vyjádření svých názorů a preferencí. S ohledem na obdrženou zpětnou vazbu připraví členové projektu MARI finální Návrh platformy mFRR. Tento návrh bude poté konzultován se zúčastněnými stranami přibližně v polovině roku 2018. Konečný Návrh platformy mFRR je nutno předložit vnitrostátním regulačním orgánům 12 měsíců po vstupu v platnost Rámcového pokynu pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (GLEB), který se očekává v 4. čtvrtletí 2017 nebo prvním čtvrtletí 2018.

Iniciativa MARI byla založena v dubnu 2017 devatenácti provozovateli přenosových soustav (PPS) s cílem navrhnout takovouto platformu a byla všemi provozovateli přenosových soustav schválena jakožto evropský implementační projekt v září 2017. Navíc byla navázána pravidelná komunikace s vnitrostátními regulačními orgány prostřednictvím schůzí Prováděcí skupiny. Projekt v současné době zahrnuje 19 členů a 10 pozorovatelů s tím, že jakýkoli evropský provozovatel přenosové soustavy se může kdykoli připojit.

Realizace evropské platformy mFRR má za cíl zajistit ekonomicky efektivní nákup regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací a rovněž dosažení harmonizace produktů regulační energie a užší spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav na evropské úrovni. 

Platforma zejména umožní BSP zpřístupnění standardních produktů regulační energie pro všechny evropské provozovatele přenosových soustav najednou. Strany zapojené do projektu MARI jsou si vědomy, že zpětná vazba zúčastněných stran může mít zásadní význam pro vytvoření dobře fungující flexibilní platformy.

mari.png