Historie

6. 2. 2015

Nařízení Evropské komise (EU) č. 543/2013

Dne 5. ledna 2015 vstoupilo v účinnost nařízení Evropské komise (EU) č. 543/2013 (dále jen Nařízení) o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, které se zabývá tržní průhledností (Market Transparency).
Společnost ČEPS, jako implicitní národní poskytovatel údajů za Českou republiku, zasílá požadované informace obdržené od primárních vlastníků údajů na centrální evropskou platformu EMFIP, dostupnou na adrese http://transparency.entsoe.eu/.
 
V případě otázek vztahujících se k oblasti market transparency můžete použít kontaktní e-mailovou adresu emfip@ceps.cz.

 

22.11.2014

Finální fáze implementace Nařízení EK č. 543/2013 ve společnosti ČEPS

Implementace IT systémů na straně ENTSO-E i ČEPS, a.s. vstupuje do finální fáze. ČEPS je připravena zasílat informace od primárních vlastníků údajů z ČR na centrální evropskou platformu - EMFIP, provozovanou evropskou sítí provozovatelů energetických přenosových soustav ENTSO-E.

Všichni primární vlastníci údajů, kteří tak doposud neučinili, mohou testovat zasílání dat do testovacího prostředí EMFIP prostřednictvím společnosti ČEPS. Přihlašovací údaje a další informace lze vyžádat na: emfip@ceps.cz. Po úspěšném otestování lze zasílat data i do produkčního prostředí EMFIP, kde budou již ponechána. Připomínáme, že účinnost nařízení je k 5. 1. 2015. Od tohoto data nebude funkční stávající adresa http://www.entsoe.net, ale uživatelé budou přesměrování na nové prostředí https://transparency.entsoe.eu. Informace od primárních vlastníků dat budou zveřejňovány jen na platformě ENTSO-E a nebudou současně duplicitně publikovány na webových stránkách ČEPS.

Zprávu ENTSO-E pro registrované uživatele naleznete zde.

V případě dalších otázek vztahujících se k oblasti market transparency neváhejte prosím využít i nadále e-mailové schránky emfip@ceps.cz.


 

29.10.2014

Pokyny pro primární vlastníky údajů (dle Nařízení EK 543/2013)

Nařízení Komise (EU) č. 543/2013 (dále jen Nařízení) o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009  definuje nové povinnosti a odpovědnosti pro provozovatele přenosových soustav a primární vlastníky dat. Nařízení je právně závazné pro všechny dotčené subjekty a účinnosti nabývá od 5. 1. 2015.

Primárním vlastníkům údajů (dále jen vlastník údajů) ukládá Nařízení povinnosti zveřejňovat informace o výrobních jednotkách (generátorech a celých elektráren) týkající se instalovaného výkonu, plánovaných či neplánovaných odstávek, skutečné výroby atd. na centrální evropské platformě EMFIP vyvinutou a provozovanou ENTSO-E (dostupnou aktuálně na internetové adrese www.entsoe.net) Primární vlastník dat zodpovídá za věcnou správnost poskytovaných dat a včasné zaslání na ČEPS v souladu s požadavky Nařízení.
Dle Nařízení byl ENTSO-E vydán souhrnný balík dokumentů (tzv. Manual of Procedures (MoP)), který obsahuje technickou specifikaci formátů a způsobů komunikace. MoP je dostupný zde. Výchozím dokumentem je tzv, Detailed Data Description dokument (dále jen DDD), dále MoP obsahuje popis jednotlivých datových modelů a tříd (tzv. BRS  - busines requirement specification) a v neposlední řadě definice jednotlivých xml struktur (IG – implementation guides).

ČEPS, a.s. (dále jen ČEPS) je dle nařízení implicitním národním poskytovatelem (předávajícím) údajů od primárních vlastníků údajů na platformou EMFIP. Vzhledem ke skutečnosti, že ČEPS nepřísluší Nařízení jakkoliv vykládat, může se ČEPS v případě nejasností vyjadřovat pouze k věcem které spadají do její gesce provozovatele přenosové soustavy. V příloze jsou dále uvedeny jednotlivé kroky, které musí primární vlastník dat nutně splnit, aby ČEPS mohla data od vlastníků údajů předávat na EMFIP v souladu s požadavky Nařízení.

Primární vlastník údajů sám kontaktuje ČEPS s tím, že je primárním vlastníkem údajů dle Nařízení a chce splnit svou publikační povinnost. Za tímto účelem byla zřízena e-mailová adresa emfip@ceps.cz sloužící jako kontaktní bod pro věci související s Nařízením.

 

15.5. 2014

Finální podoba Manual of Procedures (MoP) k nařízení EK č. 543/2013

ENTSO-E zveřejnilo finální podobu Manual of Procedures (MoP) k nařízení EK č. 543/2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (dále jen „nařízení“).

Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (angl. zkratka ENTSO-E) zveřejnila na svých stránkách finální balík dokumentů - tzv. Manual of Procedures, které poskytují detailní informace o závazných formátech dat a způsobech jejich přenosu pro všechny povinné subjekty dle nařízení. V souladu s nařízením je ČEPS, a.s., implicitním poskytovatelem příslušných dat za Českou republiku v rozsahu, který stanoví nařízení. Odkaz obsahující veškeré dokumenty naleznete zde.

 

7.1. 2014

Průhlednost fundamentálních dat bude zajištěna informační platformou EMFIP

Dne 20.12.2013 zveřejnila agentura pro spolupráci národních regulátorů v Evrope (ACER) své  oficiální stanovisko k balíku dokumentů (tzv. Manual of Procedures), kterou ENTSOE připravilo a veřejně konzultovalo v souladu s novým nařízením Evropské unie č. 543/2013 k tržní průhlednosti fundamentálních dat. Po formální stránce nyní již nic nebrání spuštění implementace požadavků nařízení. Do konce roku 2014 mají všichni dotčení povinnost implementovat  nařízení a poskytovat data na centrální evropskou informační platformu EMFIP operovanou asociací operátorů ENTSOE.

Dokument naleznete zde

 

23.7.2013

Veřejná konzultace ENTSO-E k Nařízení  EK č. 543/2013 z 14.6.2013 (tzv.  market transparency)

V souladu s uvedeným nařízením EK probíhá v termínu od 1. 7. 2013 do 12. 8. 2013 do 12:00 elektronická veřejná konzultace ENTSO-E k balíku dokumentů  - tzv. Manual of procedures.
Široká odborná  veřejnost je tak žádána o poskytnutí připomínek v uvedeném termínu, a to jak k rozšířeným definicím, tak i k detailním technickým specifikacím  a standardům pro výměnu a zasílání dat na centrální platformu.
I nadále doporučujeme sledovat stránky ENTSO-E, a to zejména část věnovanou oblasti centrální informační platformy.

 

24.6.2013

Nařízení o tržní průhlednosti „market transparency“

Dne 15. června 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nové nařízení Evropské komise  upravující oblast  tržní průhlednosti.

Nařízení je  přímo aplikovatelné do národní legislativy. Od data vstupu nařízení v platnost, tj. od července 2013 budou mít subjekty, kterých se obsah nařízení týká (provozovatelé přenosových soustav, provozovatelé distribučních soustav, výrobci, operátor trhu s elektřinou atd.) 18 měsíců na implementaci.
Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E ve spolupráci s vybranými zájmovými  asociacemi, profesními svazy a skupinami připravila souhrn dokumentů, které budou v průběhu  měsíců července a srpna předmětem veřejné konzultace zastřešované právě ENTSO-E. V této souvislosti ENTSO-E uspořádá dne 18. 7. 2013 pracovní jednání. Cílem workshopu bude  např. diskuse o formátu poskytovaných údajů. Provozovatel přenosové soustavy je dle nového nařízení implicitním poskytovatelem dat za příslušnou geografickou oblast. ČEPS v nejbližším  období vstoupí v jednání s příslušnými vlastníky dat s cílem zajistit naplnění požadavků obsahu nařízení v požadovaném termínu. Z hlediska shromažďování relevantních dat/informací se ČEPS stane centrálním sběrným místem pro předávaní dat na IT platformu ENTSO-E.
Zde dokument ke stažení NAŘÍZENÍ EK č. 543/2013 ze dne 14. června 2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009.