Kodex PS

Cílem Kodexu PS je vypracovat a veřejně publikovat informace pro účastníky trhu a pravidla, která stanoví:

  • minimální technické, konstrukční a provozní požadavky pro připojení a užívání přenosové
    soustavy,
  • podmínky pro poskytování (PpS) a PřS.


Tyto podmínky závisí na mnoha technických charakteristikách PS včetně pravidel mezinárodní spolupráce v synchronně propojených soustavách (ENTSO-E). Všechny tyto okolnosti musí provozovatel PS respektovat při tvorbě podmínek na připojení a provoz uživatelů PS. Pravidla spolupráce v ENTSO-E se samozřejmě vyvíjejí a mohou být v budoucnosti měněna a modifikována na základě provozních zkušeností a úrovni otevírání trhu s elektrickou energií.

K dosažení bezpečného a ekonomického provozu PS nestačí pouze splnění podmínek definovaných Kodexem PS. Další stupeň formalizace vztahů mezi provozovatelem a uživatelem PS představují provozní instrukce Dispečinku ČEPS. Pojem provozních instrukcí je vymezen dispečerským řádem elektrizační soustavy České republiky. Celý tento soubor dokumentů – tj. Kodex PS a provozní instrukce Dispečinku ČEPS jsou chápány a vytvářeny jako minimální soubor pravidel nutných k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu PS.

 

Revize 17 ve znění schváleném ERÚ k 1. 1. 2017 (části I.), části II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. nebyly pro rok 2017 aktualizovány

  • Kompletní soubor dokumentů ke stažení v PDF v archivu ZIP
  • KODEX PS anglická verze (část I.; část II. kapitola 1.,3.;část III.)

 

Kodex I. - Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Část I. tvoří základní dokument KODEXU PS. Specifikuje jeho poslání, zásady tvorby a proces aktualizace. V této části jsou také vymezeny působnosti PROVOZOVATELE PS v rámci PROPOJENÝCH SOUSTAV včetně popisu SYSTÉMOVÝCH SLUŽEB. Čtenář zde nalezne důležité partie stanovené nařízeními EU, ENERGETICKÝM ZÁKONEM a některými prováděcími předpisy a další podmínky připojení k PS a specifikaci potřebných údajů pro provoz a rozvoj PS, vyměňované mezi PROVOZOVATELEM a UŽIVATELI PS. Na závěr je vymezena terminologie, jež je v Kodexu PS používána.

 

Vstupní data -  v souladu s kap. 9 Kodexu PS část I. 

Zde je uveden podrobný popis vstupních dat pro výpočty dynamické stability včetně prázdných formulářů pro vyplnění a odkazů na vysvětlující publikace.

 

Metodika PSS - zpráva -  v souladu s kap. 5 Kodexu PS část I. 

Definice požadavků na systémové stabilizátory – technická zpráva ORGREZ, a.s. Praha

 

Přílohy 1-3 -  v souladu s kap. 5 Kodexu PS část I. 

Obsahuje Přílohy ve formátu doc: Zpráva o nastavení parametrů PSS, Ověření funkce PSS měřením, Zpráva o ostrovním provozu bloku/elektrárny

 

Kodex II. - Podpůrné služby (PpS)

V této části je popsána metodologie určování celkového objemu (PpS) z hlediska zajištění spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR. Jsou zde popsány PODPŮRNÉ SLUŽBY (podrobnosti jaké funkce mají plnit) a podmínky pro jejich poskytování. Dále část stanovuje podmínky pro udělování a zánik autorizace pro provádění CERTIFIKAČNÍCH MĚŘENÍ. Popisuje se metodika měření a hodnocení jednotlivých (PpS). Definují se zde podmínky výběrového řízení obstarávání (PpS) a jeho vyhodnocení. Dokument popisuje koncepci provozování elektronického on-line Denního trhu s (PpS) ČEPS, a.s. na Internetu.

 

Kodex III. -  Poskytování systémových a přenosových služeb 

Část III. popisuje obchod s PřS na národní i mezinárodní úrovni. Je zde stanovena metodika určení VOLNÝCH OBCHODOVATELNÝCH KAPACIT a organizace AUKCÍ a prověřování obchodních případů exportu a importu elektřiny na mezinárodních PŘENOSOVÝCH PROFILECH za účelem technického ověření realizovatelnosti spolehlivého PŘENOSU každého obchodního případu. 

 

Kodex IV. -  Plánování rozvoje PS 

Část IV. specifikuje a upřesňuje rozvojové trendy, záměry a cíle PROVOZOVATELE PS v rámci procesu plánování rozvoje PS a opatření pro jejich dosažení. Obsahuje popis VÝPOČTŮ CHODU SÍTĚ a ZKRATOVÝCH PROUDŮ, které PROVOZOVATEL PS provádí v rámci procesu plánování rozvoje PS. 

 

Kodex V. -  Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS 

V této části jsou popsány principy plánu OBRANY SOUSTAVY včetně FREKVENČNÍHO PLÁNU, FREKVENČNÍHO ODLEHČOVÁNÍ a další opatření při poklesu a vzrůstu napětí, proti přetížení, kývání a ztrátě synchronizmu. Rovněž je pojednáno o PLÁNU OBNOVY, který popisuje strategie, priority a odpovědnosti při obnově soustavy po systémové poruše typu BLACK-OUT. Jsou zde stanoveny parametry kvality dodávané elektřiny. 

 

Kodex VI. -  Dispečerské řízení 

V části VI. je popsána problematika DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ PS ČR s cílem seznámit uživatele PS a především subjekty podléhající DISPEČERSKÉMU ŘÍZENÍ z DISPEČINKU ČEPS s příslušnými postupy. Tato část rovněž popisuje problematiku předávání informací o PORUCHOVÝCH UDÁLOSTECH. V této části je také popsán proces povolování zkoušek na výrobních a rozvodných zařízeních prováděných v soustavě, zásady jejich přípravy a schvalování (včetně příslušných formulářů) a vztah mezi DISPEČINKEM ČEPS a žadatelem o zkoušky. Jsou zde definována pravidla pro poskytování podkladů pro přípravu provozu PS. 

 

Kodex VII. -  Zařízení PS 

V Části VII. jsou pro silová zařízení PS uvedeny základní technické požadavky a definovány zásady provozu a údržby. Pro sekundární techniku jsou definovány požadavky na systémy chránění, řídící systémy a obchodní měření. 

 

Kodex VIII. -  Standardy PS 

Zde jsou na jednotlivých listech definovány příslušné standardy.