Damas Energy a MMS

Damas Energy je obchodně-technický systém společnosti ČEPS.

Systém Damas Energy (DaE) je komplexní informační systém pro obchodní řízení přenosové soustavy vyvinutý pro společnost ČEPS. Informační systém DaE je internetovým systémem, který slouží k automatizaci obchodních a technických procesů v energetické soustavě České republiky. Zajišťuje flexibilní komunikaci mezi provozovatelem přenosové soustavy a ostatními účastníky trhu – výrobci elektřiny, domácími i zahraničními obchodníky, velkoodběrateli elektřiny či poskytovateli podpůrných služeb a v neposlední řadě i efektivní komunikaci mezi interními uživateli. Systém DaE každodenně zabezpečuje oboustranný přenos obchodních i technických dat a provádí jejich zpracování a vyhodnocování. Damas Energy komunikuje také s okolními systémy – v prostředí České republiky se jedná zejména o informační systém Operátora trhu s elektřinou, řídicí systémy dispečinku přenosové soustavy, ERP systém, měřicí systémy atd.

MMS (Market Management System) je nový informační systém pro podporu obchodu a služeb společnosti ČEPS, který postupně nahradí stávající systém Damas Energy.

Implementace MMS proběhne ve 3 etapách, které jsou rozděleny podle obchodních procesů společnosti ČEPS.

1. Etapa: Vyhodnocení RE, Vyhodnocení PpS
2. Etapa: obchodní procesy z oblasti PpS
3. Etapa: obchodní procesy z oblasti PřS

Závazným dokumentem pro používání jednotlivých funkcí systémů DaE a MMS jsou Pravidla provozu Damas Energy a MMS - verze 10.0, které jsou součástí „Dohody o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám nákupu PpS“ a „Dohody o přistoupení k obchodním podmínkám na přeshraniční přenos elektřiny“.

Systémy DaE a MMS se dělí podle jednotlivých obchodních procesů:

Obchodní processystém DaEsystém ​MMS
Podpůrné služby:
Elektronické výběrové řízení (eVř)
​​x
Kontrakty PpS​x
Denní trh PpS​x
Příprava provozu​x
Certifikáty výrobních jednotek​x
Vyhodnocení PpS​​x
Regulační energie:
Vyhodnocení regulační energie​​x
Přenosové služby:
Alokace kapacit​x
Mezinárodní scheduling​x
 

Detailní popis systému je uveden v Uživatelské příručce Damas Energy.

Kontaktní údaje:

Operátoři ČEPS: Helpdesk.trade@ceps.cz, tel.: 211 044 507, mob.: 724 601301.

 

Specifikace WS

 

Provozní šablony

 

Seznam podporovaných certifikačních autorit