Certifikace

Obsahem metodiky certifikačních měření PpS je ucelená metodika certifikačních měření jednotlivých podpůrných služeb popisující způsob a podmínky provádění měření, technické hodnoty uváděné v Certifikátu PpS, kvalitativní parametry PpS, podmínky splnění těchto kvalitativních parametrů, postup vyhodnocení údajů naměřených v rámci certifikačního měření atd. Metodiky měření jednotlivých PpS jsou zpracovány jako samostatné kapitoly v rámci metodiky certifikačních měření PpS (část II. Kodexu PS).

Součástí metodiky certifikačních měření PpS jsou i Certifikáty PpS. Jedná se o výstupní dokument certifikačního měření, který obsahuje soubor měřených a vyhodnocovaných parametrů konkrétní podpůrné služby. Na základě těchto Certifikátů může být uzavřena smlouva mezi Žadatelem a ČEPS, a.s. o poskytování dané podpůrné služby. Po uzavření této smlouvy se Žadatel stává Poskytovatelem dané PpS.

Hovoříme-li o procesu certifikace PpS, máme tím na mysli činnosti, na jejichž konci stojí certifikát dané podpůrné služby jako nutná podmínka pro možné uzavření smlouvy o poskytování PpS. Samotnému vystavení certifikátu PpS předchází certifikační měření prováděné podle metodiky měření PpS zpracované v části II. Kodexu PS. Dílčí interakce mezi jednotlivými subjekty vcházejícími do procesu certifikace PpS přehledně znázorňuje následující schéma.

 


Jednotlivými subjekty vcházejícími do procesu certifikace se rozumí:
  • Žadatel o poskytování PpS - (elektrárna, blok elektrárny, teplárna, atd.), tj. potenciálně Poskytovatel dané PpS.
  • Certifikátor - představuje příslušnou organizaci, která má od ČEPS, a.s. udělenu autorizaci pro provádění certifikačního měření PpS (viz. část II. Kodex PS kapitola autorizace pro provádění certifikačních měření)
  • ČEPS, a.s. - provozovatel přenosové soustavy.