ENTSO-E

www.entsoe.eu

Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E) je asociací 43 evropských provozovatelů přenosových soustav z celkem 36 zemí Evropy - členských i nečlenských zemí EU. ENTSO–E a jeho náplň a vazby k dalším unijním orgánům jsou odvozeny z evropské legislativy – tzv. 3. energetického liberalizačního balíčku.

K cílům asociace ENTSO-E patří dotvoření a fungování vnitřního trhu a přeshraničního obchodu s elektřinou, zajištění optimálního řízení a rozvoje evropských elektroenergetických přenosových soustav v rámci koordinované spolupráce provozovatelů přenosových soustav (PPS). Jednou z nejdůležitějších aktivit ENTSO-E je tvorba a v poslední době v čím dál větší míře implementace síťových kodexů, které se jako závazné dokumenty stávají součástí sekundární legislativy EU.

ENTSO-E je řízeno General Assembly (Valným shromážděním), činnost asociace koordinuje ENTSO-E Board (Řídicí výbor ENTSO-E), jehož členem je od června 2015 rovněž člen představenstva ČEPS.

Řešení celoevropských témat provozovatelů přenosových soustav je organizováno v rámci čtyř výborů:

  • System Development Committee (rozvoj přenosových systémů)
  • System Operations Committee (provoz propojených systémů)
  • Market Committee (otázky trhu s elektřinou)
  • Research & Development (výzkum a vývoj)

a

  • Legal and Regulatory Group (právní a regulatorní otázky).

 

Ad hoc jsou zřizovány další expertní skupiny.
Regionální podskupiny se zabývají problematikou PPS z hlediska synchronních zón (v případě ČEPS zóna Kontinentální Evropa) a definovaných geografických oblastí rozvoje sítí a tržních oblastí.

 

#descIS #descNO #descSE #descFI #descDK #descLT #descLV #descEE #descPL #descDE #descBE #descNL #descLU #descFR #descGB #descIE #descES #descPT #descCZ #descSK #descHU #descRO #descBG #descAT #descCH #descSI #descRS #descME #descGR #descMK #descHR #descBA #descMLT #descCY #descIT