Core CCR

Core CCR představuje region pro výpočet kapacit (Capacity Calculation Region - CCR) sdružující 16 evropských provozovatelů přenosových soustav a geograficky pokrývající významnou část Evropy. Region byl ustaven na základě rozhodnutí agentury ACER z listopadu 2016 (rozhodnutí č. 06/2016 a jeho přílohy), kterým došlo ke sloučení dřívějších tržních regionů střední a východní Evropy (CEE) a severozápadní Evropy (CWE).   

Společné webové stránky Core CCR jsou na stránkách ENTSO-E.

Regiony pro výpočet kapacit hrají významnou roli při dalším rozvoji a integraci evropských energetických trhů. Právě na této úrovni se vytvářejí postupy týkající se přeshraničního obchodování i provozu propojených přenosových sítí tak, jak je požadují síťová nařízení v oblasti trhu (CACM, FCA) a provozu (SO GL). PPS mimo jiné zavazují k vývoji společné metodiky pro výpočet přeshraničních kapacit, a to pro denní a vnitrodenní trh (flow based). Navrhnout a uvést do praxe mají rovněž i principy výpočtu kapacit pro dlouhodobý časový rámec či metodiku koordinovaného redispečinku a protiobchodů.

Spolupráce provozovatelů přenosových soustav probíhá v rámci Core CCR na několika úrovních:

  • HLM - zástupci vedení PPS udělují obecné pokyny pro spolupráci, rozhodují o strategických směrech a řeší konflikty či případné spory
  • Core Steering Group (Core SG) - zástupci PPS přijímají rozhodnutí týkající se strategických, organizačních, provozních a finančních aspektů spolupráce včetně otázek předkládaných ze strany pracovních skupin 
  • Pracovní skupiny (Workgroups - WG) - experti PPS zajišťují realizaci společných úkolů a předkládají návrhy jejich výstupů dle stanoveného zadání

  • Pracovní skupiny (Taskforces - TF) - experti PPS plnící specifické úkoly horizontální povahy (např. strategie či komunikace)
  • Projektové týmy (Project Teams - PT) - experti PPS řešící specifické úkoly přesahující působnost dvou a více pracovních skupin

Pomoc PPS při každodenním řízení a koordinaci v rámci Core CCR poskytuje externí projektový manažer.

Za účelem konzultací všech návrhů PPS s účastníky trhu byla vytvořena speciální konzultační skupina – tzv. Core Consultative Group (Core CCG).

Veřejné konzultace jsou oznamovány na webových stránkách Core CCR, upozornění jsou zveřejňována rovněž na webu ČEPS v sekci Aktuality.