PCI - Projekty společného zájmu

Projekty společného zájmu (PCI - Projects of Common Interest) jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013 za účelem vytvoření platformy pro dosažení definovaných Evropských cílů a to jak závazných pro jednotlivé členy Evropské unie (např. snížení emisí skleníkových plynů o 20 % zvýšení podílu obnovitelné energie v konečné spotřebě energie na 20 % a dosažení 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020), tak např. cílů obecných jako dosažení alespoň 10% úroveň propojení vůči instalovanému výkonu. 

Předmětem tohoto nařízení je udělení prioritního postavení projektům mající nadnárodní význam s cílem zaručit jim nejvyšší možný národní význam a zvláštní režim, díky kterému se na ně budou např. vztahovat specifická ustanovení směřující k urychlení povolovacích procedur a po splnění určitých podmínek budou rovněž i způsobilé obdržet finanční podporu EU.

Investiční plán společnosti ČEPS obsahuje projekty, která splňují základní podmínky uvedené v článku č. 4 zmíněného Nařízení, tedy nejen požadavky na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu přenosové soustavy České republiky, ale i přispívá k naplnění evropských cílů s ohledem na bezpečnost provozu celé propojené soustavy. Dále uvedené projekty byly hodnoceny v rámci procesu zpracování Evropského desetiletého plánu rozvoje („TYNDP“) Evropskou asociací provozovatelů přenosových soustav pro elektřinu („ENTSO-E“) na základě uveřejněné metodiky hodnocení přínosů. Na základě získaných přínosů byly uvedené projekty zařazeny na seznam projektů společného zájmu uvedeného v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1391/2013, které mění Nařízení č. 347/2013.

V případě jakýchkoli dotazů k projektům společného zájmu nás neváhejte kontaktovat.     Kontaktní osoba k PCI:  Barbora Peterová, tisková mluvčí ČEPS, +420 211 044 827