Vývoj přenosové soustavy

Zásadní přelom ve vývoji přenosové soustavy nastal v 50. letech minulého století, kdy byly do té doby izolované přenosové systémy spojeny do jednoho centrálně řízeného celku.

Vůbec první vedení 220 kV Výškov - Opočínek bylo zprovozněno v roce 1951. Koncem roku 1958 byla zahájena výstavba vedení 400 kV a transformoven 400/220 kV v Hradci u Kadaně a v Prosenicích. Na konci roku 1959 byla zprovozněna část rozvodny 220 kV v Hradci u Kadaně a současně dvojité vedení 220 kV Výškov-Hradec-Zwönitz pro spolupráci našich energetických systémů a bývalé Německé demokratické republiky. V tomtéž roce bylo uvedeno do provozu vedení 220 kV Lískovec-Jaworzno pro spolupráci s Polskem. O čtyři roky později dosáhla vedení 220 kV délky 1795 km a vedení 400 kV 500 km. Během dalších pěti let k nim přibylo ještě 309 km vedení 400 kV a 224 km vedení 220 kV.

Páteřní přenosová síť byla prakticky dokončena v 80. letech minulého století. V současné době ji tvoří hlavně vedení 400 kV. Trasy 220 kV, jejichž výstavba byla ukončena počátkem 70. let, dnes plní převážně úlohu záložních a doplňkových vedení a pro vyvedení výkonu z elektráren již do této sítě zapojených.

Od 2. poloviny 90. let minulého století dochází k podstatným změnám ve fungování přenosových sítí. Výrazně vzrostlo množství přenášené elektřiny. V roce 2010 byl proto zahájen rozsáhlý proces rozvoje přenosové soustavy, jehož cílem je posílit ji tak, aby mohla plnit nejen nové požadavky tuzemských zákazníků, ale i nároky vyplývající z mezinárodní spolupráce. I proto byla v květnu 2010 zahájena výstavba nové transformovny Kletné v obci Hladké Životice u Fulneku. O rok později, v listopadu 2011, byla uvedena do provozu nejen ona, ale i další nová, tentokrát zapouzdřená rozvodna Chotějovice v severních Čechách.

Do dalšího rozvoje a modernizace naší přenosové soustavy bude společnost ČEPS v následujících letech investovat okolo 5 miliard Kč ročně.

Rozvoj soustavy směřuje především k posilování vnitrostátních a přeshraničních propojení, důležitý je také v kontextu připojování nových zdrojů elektrické energie a posilování vzájemných transformačních vazeb přenosové soustavy a distribučních soustav. Přenosová soustava ČR se vlivem své geografické polohy významně podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu. Investiční plán ČEPS zahrnuje posílení vedení ve směru sever-jih. Dále sleduje posílení přenosových vedení z oblasti severočeských hnědouhelných elektráren východním směrem. Rozvoj přenosové soustavy je koordinován i v rámci mezinárodní spolupráce Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), které je ČEPS, a.s., členem. 

Vývoj přenosové soustavy