Rozvoj PS

Proces plánování rozvoje přenosové soustavy (PS) je jednou z nezbytných a nepřetržitých činností, která zajišťuje podmínky pro spolehlivý chod celé elektrizační soustavy (ES) ve standardních podmínkách v dostatečném časovém výhledu. Tato činnost, kterou je ČEPS podle energetického zákona povinna zajišťovat, musí vycházet z požadavků výrobců elektrické energie a zajistit spolehlivé vyvedení výkonu z jejich zdrojů. Rozvoj PS rovněž musí uspokojovat  nároky  všech účastníků trhu s el. energií  na přenos  energie v požadované velikosti, kvalitě, a to vše ve vazbě na geografické rozložení výroben a míst spotřeby elektrické energie v rámci PS. Rozvoj PS musí rovněž zohlednit požadavky plynoucí z faktu, že PS ČR je součástí mezinárodního propojení a respektovat závazky plynoucí z evropských právních předpisů a mezistátních smluv.

V plánovacím procesu rozvoje PS se vychází ze skutečnosti, že PS je součástí transevropských sítí a zároveň je součástí ES ČR, tj. soustavy propojující tuzemské účastníky trhu s elektrickou energií. Rozvoj PS musí tedy probíhat koordinovaně s ostatními subjekty v rámci ES. Základním cílem rozvoje PS je udržení požadované úrovně spolehlivosti přenosových služeb.

 

Koncepce rozvoje PS spočívá v naplňování tří základních směrů, kterými jsou:  

      • Rozvoj přenosové soustavy odpovídající predikovanému růstu spotřeby elektřiny v jednotlivých regionech ČR a s ním rostoucím požadavkům na přenosové kapacity včetně požadavků plynoucích z mezistátní spolupráce. V této oblasti rozvoje jsou řešeny i rozvojové akce ČEPS vyvolané rozvojovými záměry uživatelů PS, zejména investorů nových výrobních zařízení. Predikce výkonového zatížení v jednotlivých letech vychází z vývojové řady minulých let a ze znalostí PDS o záměrech respektujících energetickou politiku státu. Nástrojem pro rozbory přenosových poměrů v průřezových časových horizontech jsou matematické bilanční a výpočtové modely.
  • Obnova zařízení podle vyhodnocení jeho stavu
     • Zajištění spolehlivosti přenosových služeb

 

ČEPS je povinna zpracovat dle § 24 odst. 10 písm. j), Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích („energetický zákon“), desetiletý investiční plán rozvoje PS, který musí být veřejně dostupný na webových stránkách ČEPS. Desetiletý investiční plán rozvoje PS 2017  - 2026 byl zpracován podle stavu a vstupních dat  ČEPS aktuálních k 30. 9. 2016.
 
V souladu s § 16 písm. m) energetického zákona bylo k tomuto plánu rozvoje vydáno kladné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které je ke stažení zde. Následně v souladu s § 17 odst. (7) písm. i) energetického zákona byl plán rozvoje schválen Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), které je ke stažení zde.
     

Rozvojové schéma PS ČR - mapa rozvoje přenosové soustavy ČR v desetiletém výhledu

 

Seznam vybraných investičních akcí posilovaní vedení a rozvoden:

Název stavbyDélka (km)Začátek výstavbyUkončení výstavby
V403/803 Prosenice - Nošovice, zdvojení stávajícího vedení8020212023
V406/V407 Kočín - Mírovka, výstavba nového vedení12120212025
​V409/V410 - smyčka do rozvodny Praha Sever​13​2025​2025
V411/811 Hradec - Výškov, zdvojení stávajícího vedení4620232024
V413/V416 - smyčka do rozvodny Mírovka2520182019
​V413 Řeporyje - Mírovka, navýšení přenosové schopnosti146​2025​2026​
​V415/V416 Chodov - Čechy Střed, I. etapa - zdvojení stávajícího vedení​82021​2021
V415/V495 Chodov - Čechy Střed, II. etapa - zdvojení stávajícího vedení2820222022
​V423 Čebín - Sokolnice, navýšení přenosové schopnosti38,3​2020​2023
​V430/V830 Hradec - Chrást, zdvojení stávajícího vedení​822024​2025​
V431/831 Chrást - Přeštice, zdvojení stávajícího vedení3320232023
​V432/429 Přeštice - Kočín, zdvojení stávajícího vedení​1172026​2028​
​V434/834 Slavětice - Čebín​522026​2028​
V443/V449 - smyčka do rozvodny Dětmarovice1,220252025
V450/V428 Výškov - Babylon, zdvojení stávajícího vedení7320202022
V451/V448 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení5420192020
V456/V803 - smyčka do rozvodny Kletné2920242025
​V460 Nošovice - Albrechtice, navýšení přenosové schopnosti16,5​2020​2020​
​V475/V477 - smyčka do rozvodny Milín0,7​2023​2023​
V487/V488 Vernéřov - Vítkov, výstavba nového vedení8320212023
V490/V491 Přeštice - Vítkov, výstavba nového vedení8720192021
Rozvodna Čechy střed, komplexní rekonstrukce-20122017
Rozvodna Dětmarovice, nová rozvodna 420 kV  20232025
​Rozvodna Hradec, nový phaseshiftový transformátor-​2015​2017
Rozvodna Hradec, komplexní rekonstrukce​-​2021​2030​
Rozvodna Chodov, komplexní rekonstrukce​-​2016​2018​
Rozvodna Chrást, komplexní rekonstrukce​-​2021​2024​
Rozvodna Kočín, komplexní rekonstrukce20172023
Rozvodna Milín, nová rozvodna 420 kV  20222023
Rozvodna Otrokovice, komplexní rekonstrukce  -20152018
Rozvodna Praha-Sever, nová rozvodna 400 kV-20232025
​Rozvodna Prosenice, komplexní rekonstrukce-​2019​2024​
Rozvodna Slavětice, komplexní rekonstrukce-20242032
Rozvodna Vernéřov, nová rozvodna 420 kV20152017
Rozvodna Vítkov, nová rozvodna 420 kV  20182020