Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpořené projekty ČEPS, a.s.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK"), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu si klade za cíl financovat z fondů EU dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. OP PIK je rozdělen do čtyř prioritních os, které se samy skládají z několika programů podpory.

Pro ČEPS a.s. je významná Prioritní osa 3, ze které lze čerpat dotace v rámci kapitoly Smart grids II – Přenosové sítě. V rámci této osy byly zatím vydány dvě řádné a jedna mimořádná výzva, v jejichž rámci byly zaregistrovány vybrané investiční akce splňující podmínky OP PIK. Registrace dalších akcí se připravuje jednak v rámci těchto výzev a jednak v rámci výzev, které budou následovat v letech 2018 - 2020.

Níže jsou uvedeny projekty, které byly v rámci OP PIK podpořeny a bylo na ně Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

HRADEC - ZVÝŠENÍ ZKRATOVÉ ODOLNOSTI NA 50/125 KA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá ve zvýšení zkratové odolnosti rozvodny 420 kV Hradec ze současných 40/100 kA na 50/125 kA. Rozvodna Hradec je významným uzlem přenosové soustavy ČR („PS ČR") z pohledu přenosu a vyvedení elektrické energie v rámci PS ČR a rovněž zajištění mezinárodního propojení se soustavami 50Hertz Transmission a TenneT. Zvýšení zkratové odolnosti přispěje ke zvýšení možnosti manipulací v rámci dispečerského řízení a tím k zajištění vysokého standardu spolehlivého a bezpečného provozu PS ČR.

Projekt je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončení v roce 2017.

 

SOKOLNICE - T203 VÝMĚNA ZA T403

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu dojde k výměně stávajícího transformátoru 220/110 kV s označením T203 za nový transformátor 400/110 kV s označením T403. Realizací projektu dojde nejen k obnově technicky dožívajícího zařízení PS ČR, ale i navýšení transformačního výkonu PS/DS o 150 MVA. Projekt tak významně přispěje k zajištění spolehlivého a bezpečného zásobování Jihomoravského kraje elektrickou energií a umožní další ekonomický rozvoj oblasti. Projekt je v souladu s koncepcí postupného útlumu sítě 220 kV a jejím nahrazením soustavou 400 kV.

Projekt je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončení v roce 2018.

 

MODERNIZACE VEDENÍ V404 NOŠOVICE - VARÍN (SK)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá v modernizaci stávajícího mezinárodního vedení V404 Nošovice – Varín (SK) formou výměny fázových vodičů, výměny izolátorových závěsů a úpravou stožárových konstrukcí. Zároveň dojde ke zvýšení přenosové schopnosti vedení. Modernizace vedení V404 o celkové délce 40,14 km proběhne ve stávající trase vedení a při zachování stávajících výšek stožárových konstrukcí. Vedení V404 je důležitým hraničním prvkem a jeho modernizace přispěje k zachování vysoké úrovně spolehlivého a bezpečného provozu PS ČR.

Projekt je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončení v roce 2019.

 

HORNÍ ŽIVOTICE - T401 VÝMĚNA S KOMPENZACÍ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Transformovna 400/110 kV Horní Životice je klíčovým prvkem PS, který zásobuje oblast Moravskoslezského kraje. V rámci projektu dojde k výměně transformátoru T401 o výkonu 250 MVA, který dosáhl své technické životnosti, za nový o výkonu 350 MVA. Bude vyměněno silové propojení a monitorovací systém a provedena modernizace stanoviště transformátoru. Součástí projektu je i vybudování stanoviště kompenzačního zařízení a zapojení nové kompenzační tlumivky o výkonu 45 MVAr do terciáru transformátoru. Projekt svou realizací přispěje k zachování vysokého standardu spolehlivého a bezpečného provozu PS ČR a umožní další ekonomický rozvoj v Moravskoslezském kraji.

Projekt je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončení v roce 2017.

 

VÍTKOV - NOVÁ ROZVODNA 420 KV

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá ve výstavbě nové zapouzdřené rozvodny 420 kV Vítkov včetně transformace 400/110 kV. Projekt je navržen jako systémové opatření pro zajištění zásobování elektrickou energií přilehlých oblastí průmyslové i občanské vybavenosti Karlovarska, vyvedení výkonu plánovaných nových obnovitelných zdrojů energie v oblasti západních Čech a zajištění dostatečné kapacity na transformačních vazbách přenosové a distribuční soustavy. Projekt svou realizací významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivého a bezpečného provozu PS ČR.

Projekt je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončení v roce 2020.

EU.png