Předcházení stavu nouze a stav nouze

Stav nouze se vyhlašuje při vzniku mimořádných situací v elektrizační soustavě ES ČR v případech, kdy je ohroženo zásobování elektrickou energií, ať již z důvodů nedostatku elektřiny nebo problémů s přenosem elektrické energie. Jeho důsledky se mohou dotknout všech skupin uživatelů elektrizační soustavy, včetně domácností.

Stav nouze a předcházení stavu nouze v elektroenergetice definuje a upravuje § 54 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále též „energetický zákon“).

Stavem nouze je stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku:

  • živelních událostí;
  • opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu;
  • havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny;
  • smogové situace podle zvláštních předpisů;
  • teroristického činu;
  • nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části;
  • přenosu poruchy za zahraniční elektrizační soustavy nebo 
  • je-li ohrožená fyzická bezpečnost nebo ochrana osob

a způsobuje významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho části.

Stav nouze na celém území vyhlašuje provozovatel přenosové soustavy.

Předcházení stavu nouze je soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

Předcházení stavu nouze na celém území státu oznamuje provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností v rámci předcházení stavu nouze.

Dále energetický zákon v §54 stanovuje pravidla vyhlašování a oznamování, stanovuje povinnost podřídit se opatřením a vylučuje právo na náhradu škody a ušlého zisku v těchto stavech.

V jednotlivých přílohách vyhlášky 80/2010 Sb. (č.1 Regulační plán, č.2 Vypínací plán, č.3 Frekvenční plán) jsou konkretizovány využitelné nástroje pro řešení situací v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze, včetně definic okruhů uživatelů elektrizační soustavy, jichž se konkrétní opatření dotýká.