Vedení společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. V souladu se stanovami společnosti ČEPS Invest valná hromada mimo jiné volí a odvolává členy dozorčí rady (s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci), volí a odvolává členy představenstva a rozhoduje o podnikatelské činnosti a rozdělení zisku.

Dozorčí rada ČEPS Invest, a.s., má šest členů, z nichž dva jsou nominováni ke zvolení zaměstnanci. V působnosti dozorčí rady je zejména dohled na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Zabezpečuje obchodní vedení společnosti, vykonává práva zaměstnavatele, svolává valnou hromadu a o své činnosti pravidelně informuje dozorčí radu. Působnost představenstva je podrobně uvedena ve stanovách, které jsou schváleny valnou hromadou a uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.