Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

​Společnost ČEPS Invest, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČO: 24670111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16164 (dále jen "Správce") si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování osobních údajů třetích osob – zejména smluvních partnerů Správce a jejich členů orgánů a zaměstnanců, včetně členů orgánů a zaměstnanců dceřiných společností, jakož i všech dalších fyzických osob s jiným vztahem ke Správci, které v souvislosti s níže uvedenými účely předají své osobní údaje Správci (dále jen "Subjekty údajů"), konkrétně pak o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, stejně jako o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu, podání vysvětlení a dalších souvisejících právech Subjektů údajů.

  1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává od Subjektů údajů adresní, identifikační, resp. popisné osobní údaje pro tyto účely a v následujícím rozsahu:

a) Propagace a reklama - Zpracování OÚ zaměstnanců ČEPS Invest a pracovníků třetích stran, kteří se podílejí na zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu, údržby a výstavby přenosové soustavy, za účelem propagace a reklamy ČEPS Invest v tištěných a elektronických médiích, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, průkazová fotografie;

b) Kontrola vstupu - Zpracování OÚ zaměstnanců ČEPS Invest, pracovníků třetích stran a ostatních osob, kteří vstupují na pracoviště ČEPS Invest za účelem zajištění jejich kontrolovaného vstupu z důvodu zajištění ochrany života, zdraví a majetku, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, osobní číslo, průkazová fotografie Subjektu údajů.

c) Záznam obrazu - Zajištění fyzické ochrany, bezpečnosti osob a majetku ČEPS Invest a zajištění obrazové dokumentace způsobu realizace staveb ČEPS Invest a dodržování stanovených bezpečnostních opatření a ochrany majetku, a to v rozsahu: kamerový záznam osob pohybujících staveništi.

 d) Vnitřní a vnější komunikace - Zpracování OÚ zaměstnanců ČEPS Invest a pracovníků třetích stran, kteří se podílejí na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, údržby a výstavby přenosové soustavy, za účelem zkvalitnění vnitřní a vnější komunikace, a to v rozsahu: jméno, příjmení, číslo osobního dokladu;

 e) Evidence majetku, služeb a jiného plnění - Zpracování OÚ osob, které využívají služby, majetek, nebo jiné plnění poskytované ČEPS Invest, anebo které se jakýmkoli způsobem podílejí na nabývání či zcizování těchto plnění ČEPS Invest, za účelem kontroly a evidence využívání těchto služeb, majetku, nebo jiného plnění, jakož i za účelem zajištění možnosti vymáhání splnění právních povinností, náhrady újmy, případně dalších práv ČEPS Invest, např. správa autodopravy, údaje o GPS poloze vozidla, správa telefonie, wifi guest, zaměstnanecké benefity a požitky, a to v rozsahu: jméno, příjmení, titul, uživatelské jméno, telefonní číslo, e-mail, datum narození, adresa bydliště, údaje GPS o poloze vozidla v majetku ČEPS, a.s., kopie řidičského průkazu, log provozních údajů datové komunikace, log navštívených IP adres, IMEI zařízení, MAC adresa zařízení, IP adresa zařízení[1];


[1] jedná se zejména o údaje poskytované v rámci Informačního systému Provozní dokumentace, používání Wifi Guest sítí, údaje uváděné v rámci kontraktace mezi ČEPS, a.s. a zaměstnavatelem či odběratelem Subjektu údajů, apod.

2.         ZPŮSOBY A PROSTŘEDKY ZPRACOVÁNÍ

2.1.       Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje získané od Subjektů údajů zejména prostřednictvím formulářů Správce, případně smluv se Subjekty údajů nebo jejich zaměstnavateli. Správce dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje získané od Subjektů údajů v rámci poskytnutí jejich souhlasu s konkrétním zpracováním.

    • Poskytnutí osobních údajů uvedených v kapitole 1., písm. b), c), e) je nezbytné pro zajištění bezpečnosti přenosové soustavy a zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce v běžném provozu jeho činností, přičemž je plně respektováno právo Subjektů údajů na ochranu soukromého a osobního života. Poskytnutí těchto údajů je povinné (bez souhlasu Subjektů údajů). Neposkytnutí těchto údajů by ze strany Subjektů údajů vedlo k porušení smluvních povinností, zamezení vstupu do objektů Správce, faktické nemožnosti řešit havarijní stav, nemožnosti poskytovat žadateli údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby žadatele, anebo k narušení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy. Uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu platnosti písemné smlouvy (včetně doby pro případné uplatnění záruk) uzavřené mezi Správcem či osobami s ním tvořícími koncern na straně jedné a společností, organizací či státním orgánem na straně druhé, jehož zaměstnancem, statutárním orgánem, subdodavatelem či zaměstnancem subdodavatele je Subjekt údajů. V případě pochybností nebo  není-li se Subjektem údajů, resp. s osobou, která je zaměstnavatelem či odběratelem Subjektu údajů, uzavřena žádná písemná smlouva, platí, že osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu uvedenou ve veřejném registru zpracování osobních údajů na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz) k příslušnému účelu zpracování osobních údajů Správcem.
    • Poskytnutí osobních údajů uvedených v kapitole 1., písm. a), d) je dobrovolné a je  prováděno na základě souhlasu Subjektu údajů.

2.2.       Osobní údaje uvedené v kapitole 1. jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě pro  ruční  i  automatické  zpracování.  Osobní  údaje  jsou  uloženy  v elektronické  podobě v počítačové  databázi Správce/zpracovatele, konkrétně na discích serverů umístěných v objektech zpracovatele ČEPS, a.s., a je s nimi dále nakládáno s odbornou péčí, při respektování obvyklých zásad ochrany ICT skupiny ČEPS, přičemž tyto údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu jak zvenčí, tak i před případným neoprávněným   přístupem  zaměstnance,   který   není   oprávněn   k některé   ze   shora uvedených činností, při kterých jsou uvedené údaje využívány. Osobní údaje v kapitole 1. písm. c) jsou zpracovávány v listinné podobě tak, že jsou uloženy v šanonu vedeném zaměstnanci vrátnice příslušného objektu.

2.3.       Správce přijal a zpracoval taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

2.4.       V oblasti automatizovaného zpracování pak Správce přijal taková opatření, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel). Správce dále zajistil, aby bylo možné pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z  jakého důvodu byly osobní údaje zpracovány.

3.         PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.       Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány Správcem a těmito zpracovateli:

  • ČEPS a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČO: 257 02 556;
  • HDCam s. r. o., Žižkova 498, 541 01 Trutnov, IČO: 02026554.

3.2.    Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům Správce nebo shora uvedených zpracovatelů, kteří jsou povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  osobních  údajích  a  o  opatřeních  sloužících  k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných  instrukcí  Správce.  Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení  pracovního poměru zaměstnanců Správce, příjemce, nebo shora uvedených zpracovatelů.

4.         PRÁVO NA INFORMACI

4.1.     Subjekt údajů má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů kontaktováním Správce na richterova@cepsinvest.cz. Obsahem této informace je vždy sdělení o:

 a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektů údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

4.2.      Správce   má   právo   za   poskytnutí   této   informace   požadovat   přiměřenou   úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.         PRÁVO NA OPRAVU

5.1.       V případě, že Subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Subjekt údajů oprávněn:

a) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

5.2.      Je-li žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. V případě, že Správce nevyhoví žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.