Výroční zprávy

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, vážené kolegyně a vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva ČEPS Invest, a.s., za rok 2016. Rád
bych Vás níže stručně seznámil s tím nejdůležitějším, co v průběhu roku 2016
provázelo naše podnikatelské úsilí.

Klíčovým požadavkem našeho jediného akcionáře je samozřejmě zajištění
hospodářských výsledků společnosti, a to minimálně v souladu s podnikatelským
plánem a rozpočtem na dané období. S radostí konstatuji, že se nám toto
očekávání podařilo nejen naplnit, ale i výrazně překonat. Zároveň Vám mohu
s potěšením oznámit, že i všechny další vytyčené cíle byly v roce 2016 splněny.

Uplynulý rok byl rokem zásadních změn klíčových procesů, nejen v rámci
naší společnosti, ale i v rámci celé Skupiny ČEPS. Zde si dovolím uvést mezi
všemi zejména transformaci a přesun nákupních činností a aktivit spojených
s realizací podlimitních akcí zpět do mateřské společnosti ČEPS. Tyto dvě
největší změny v dosavadní historii ČEPS Invest, a.s., byly realizovány v souladu
s dlouhodobou koncepcí snižování provozních nákladů a jako takové mají
samozřejmě za následek zásadní změnu výše obratu. Od roku 2017 se tak
stáváme čistě projektově-inženýrskou organizací, jejímž základním zaměřením
je předprojektová a projektová příprava a navazující inženýrské činnosti

Nadcházející rok 2017 vnímáme jako rok dokončení změny všech klíčových
procesů ve společnosti. Základním úkolem však i nadále, přes všechny změny,
zůstává zachování a zvyšování stávající úrovně poskytovaných služeb u všech
našich produktů. Další úkol, který jsme si pro rok 2017 vytyčili, je zvyšování
pracovních kapacit pro projektování vedení a rozšiřování působnosti
při provádění aktualizace dokumentace stanic a vedení. Rozvoj naší společnosti
spatřujeme mimo jiné v rozsáhlejším využívání kapacit pro lezecké kontroly
ke zlepšení kontroly kvality staveb. To vše v kontextu zajištění všech požadavků
ČEPS, a.s., vyplývajících z jejího strategického investičního plánu investic
a jmenovitých oprav.

Intenzivně pracujeme na tom, aby žádná z realizovaných změn negativně
neovlivnila chod naší společnosti, a především pak naše obchodní partnery,
a nastavený standard obsluhy našich zákazníků se tak nesnížil, ale naopak, aby
do budoucna i nadále rostl.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům, členům dozorčí rady
i dalším zástupcům akcionáře, obchodním partnerům za jejich podíl
na dosažených hospodářských výsledcích.

Věřím, že vzájemnou spoluprací se nám i v roce 2017 podaří zabezpečit všechny
plánované úkoly v ČEPS Invest, a.s., i v celé Skupině ČEPS.

 

 

Jiří Jílek
předseda představenstva